เปิด 78 รายชื่อ คนดังสมัครเป็นกรรมการ กสทช. ไก่อู – พล.ต.อ.ศรีวราห์ร่วมสมัครด้วย

กสทช. — จากกรณี ที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กรรมการ กสทช.) ตาม พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 16 – 22 มิ.ย. ณ จุดรับสมัคร บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคารรัฐสภา

ทั้งนี้ หลังปิดการรับสมัครเมื่อวันที่ 22 มิ.ย.2564 ปรากฏว่า มีผู้สมัครรวม จำนวนทั้งสิ้น 78 คน ดังนี้

1. พล.อ.อ. มานัต วงษ์วาทย์ อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ (สมัครด้านกิจการกระจายเสียง) 2. นายพิเชียร อำนาจวรประเสริฐ อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร. 2550) (สมัครด้านกิจการโทรทัศน์)

3. พ.อ. ดร. พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรคมนาคม/ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน สำนักงาน กสทช. (สมัครด้านกิจการโทรคมนาคม)

4. ดร.วรรณชัย สุวรรณกาญจน์ อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สำนักงาน กสทช. (สมัครด้านการคุ้มครองผู้บริโภค) 5. นายณภัทร วินิจฉัยกุล กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการกระจายเสียง (ประธานกรรมการ) (สมัครด้านกิจการกระจายเสียง)

6. พล.อ.ต.ทรงพล พรหมวา รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (สมัครด้านกิจการโทรคมนาคม)

7. ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน สำนักงาน กสทช. (สมัครด้านการคุ้มครองผู้บริโภค)

8. รศ. สุธรรม อยู่ในธรรม กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สมัครด้านอื่น ๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. (ด้านกฎหมาย)

9. นายสรศักดิ์ จันเกษม อธิบดีผู้พิพากษา ภาค 2 (สมัครด้านอื่น ๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. (ด้านกฎหมาย))

10.นางอรษา มุขเตียร์ เปอร์ดี้ อดีตผู้บริหารวิทยุกระจายเสียง (สมัครด้านกิจการกระจายเสียง)

11. พล.ต.วิเศษศักดิ์ สุนทรเกส ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (สมัครด้านกิจการโทรทัศน์)

12. พล.ร.อ.ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (สมัครด้านกิจการโทรคมนาคม)

13. นายต่อพงศ์ เสลานนท์ ที่ปรึกษาประจำรองประธาน กสทช. (สมัครด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน)

14. ผศ.ดร. ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช. (สมัครด้านอื่น ๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. (ด้านเศรษฐศาสตร์)

15. รศ.ดร. รังสรรค์ วงศ์สรรค์ รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (สมัครด้านกิจการกระจายเสียง)

16. พล.อ.กิตติ เกตุศรี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการกองทัพไทย (สมัครด้านกิจการกระจายเสียง)

17. ดร.อานนท์ ทับเที่ยง อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (สมัครด้านกิจการโทรคมนาคม)

18. รศ.ดร.อธิคม ฤกษบุตร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (สมัครด้านกิจการโทรคมนาคม)

19. ผศ.ดร. พสุ แก้วปลั่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สมัครด้านกิจการโทรคมนาคม)

20. นายธีรวิทย์ จารุวัฒน์ อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (สมัครด้านกิจการโทรคมนาคม)

21. พล.ร.อ. ประสาน สุขเกษตร อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (สมัครด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน)

22. รศ. ดร. เทพรัตน์ พิมลเสถียร รองศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สมัครด้านกิจการกระจายเสียง)

23. นายศักดิ์ชัย พฤฒิภัค อดีตบรรณาธิการบริหารสถานีโทรทัศน์ทีเอ็นเอ็น (สมัครด้านกิจการโทรทัศน์)

24. ดร. จินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (สมัครด้านกิจการโทรทัศน์)

25. รศ.ดร. สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ อดีตอธิการสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สมัครด้านกิจการโทรคมนาคม)

26. นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด  (มหาชน) (สมัครด้านกิจการโทรคมนาคม)

27. พล.ท. ชนินทร  โพธิวัฒนางค์กูร หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม (สมัครด้านการคุ้มครองผู้บริโภค)

28. พล.ต.ท.เกียรติพงศ์ ขาวสำอางค์ ข้าราชการบำนาญ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สมัครด้านการคุ้มครองผู้บริโภค)

29. พล.ท. พร ภิเศก อดีตผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก (สมัครด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน)

30. นายชัยนันท์ งามขจรกุลกิจ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ  (สมัครด้านอื่น ๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. (ด้านกฎหมาย)

31. พล.ต. สุพิชาติ เสนานุรักษ์ ข้าราชการบำนาญกองทัพบก (สมัครด้านอื่น ๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. (ด้านกฎหมาย)

32. พล.อ.ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ เจ้ากรมพระธรรมนูญ (สมัครด้านอื่น ๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. (ด้านกฎหมาย)

33. รศ.ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย ผู้อำนวยการสถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สมัครด้านอื่น ๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. (ด้านเศรษฐศาสตร์)

34. นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สมัครด้านอื่น ๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. (ด้านเศรษฐศาสตร์)

35. ศ.ดร. อารยะ ปรีชาเมตตา ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สมัครด้านอื่น ๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. (ด้านเศรษฐศาสตร์))

36. พล.ร.อ.พงศกร กุวานนท์ ประธานกรรมการบริหารกิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ (สมัครด้านกิจการกระจายเสียง)

37. พล.อ.ท.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ รองเลขาธิการ กสทช. (สมัครด้านกิจการกระจายเสียง)

38. นางเตือนใจ สินธุวณิก อดีตผู้ตรวจราชการสำนักนายรัฐมนตรี (สมัครด้านกิจการกระจายเสียง)

39. ศ.ดร. พิรงรอง รามสูต ศาสตราจารย์สาขานิเทศศาสตร์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สมัครด้านกิจการโทรทัศน์)

40. นายพัชระ สารพิมพา สื่อมวลชนอิสระ (สมัครด้านกิจการโทรทัศน์)

41. นายสรพงศ์ เอื้อชูชัย วิทยากรอิสระ (สมัครด้านกิจการโทรทัศน์)

42. พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ (สมัครด้านกิจการโทรทัศน์)

43. นายรัฐชทรัพย์ นิชิด้า อดีตผู้บริหารบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด มหาชน (สมัครด้านกิจการโทรทัศน์)

44. นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (สมัครด้านกิจการโทรคมนาคม)

45. นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย อดีตผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค (สมัครด้านกิจการโทรคมนาคม)

46. ผศ.ดร. ปาริชาติ หทัยทิพยมงคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (สมัครด้านการคุ้มครองผู้บริโภค)

47. พล.ต.อ.ดร. ณัฐธร เพราะสุนทร ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สมัครด้านการคุ้มครองผู้บริโภค)

48. นายอุดม อึ้งสุวรรณพานิช รองอธิบดีอัยการภาค8  (สมัครด้านการคุ้มครองผู้บริโภค)

49. นายพิษณุ วิเชียรสรรค์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีล้มละลาย สำนักงานอัยการสูงสุด (สมัครด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน)

50. พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (สมัครด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน)

51. นายสุวิทย์ มิ่งมล ประธานสหภาพแรงงาน บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (สมัครด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน)

52. นายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม (สมัครด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน)

53. นายไพโรจน์ โพธิไสย กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน/คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน สำนักงาน กสทช. (สมัครด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน)

54. นายสมศักดิ์ อินทร์พันธุ์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ (สมัครด้านอื่นๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. (ด้านกฎหมาย)

55.ว่าที่ พ.ต.ดร. สมบัติ วงศ์กำแหง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารงานยุติธรรมในคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (สมัครด้านอื่นๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. (ด้านกฎหมาย))

56. นายจิตรนรา นวรัตน์ อดีตผู้ตรวจการอัยการ (สมัครด้านอื่นๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. (ด้านกฎหมาย)

57. พ.อ. ดร. อนุรัตน์ อินกัน นักวิชาการอิสระ (สมัครด้านกิจการกระจายเสียง)

58. พล.อ. สุรใจ จิตต์แจ้ง อดีตหัวหน้าสำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และโทรคมนาคม  กองทัพบก (สมัครด้านกิจการกระจายเสียง)

59.นายประเสริฐ อภิปุญญา อดีตกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (สมัครด้านกิจการกระจายเสียง)

60.นายฐากร ตัณฑสิทธิ์  อดีตเลขาธิการ กสทช. (สมัครด้านกิจการโทรทัศน์)

61.พล.ต. สุรศักดิ์ ศุขะ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก (สมัครด้านกิจการโทรทัศน์)

62.นายวันชัย ผโลทัยถเกิง กรรมการอิสระ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด (สมัครด้านกิจการโทรคมนาคม)

63.ศ.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร อดีตคณบดีคณะวศิ วกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (สมัครด้านกิจการโทรคมนาคม) 

64.ศ.คลินิก นายแพทย์ สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล (สมัครด้านการคุ้มครองผู้บริโภค)

65.นายถนอม อ่อนเกตุพล ผู้ดำเนินรายการสถานีโทรทัศน์ NBT2HD กรมประชาสัมพันธ์ (สมัครด้านการคุ้มครองผู้บริโภค)

66.นายประพันธุ์ คูณมี ที่ปรึกษากฎหมาย กกต. (สมัครด้านการคุ้มครองผู้บริโภค) 67.พล.ต.ท. สุรพล ทวนทอง อดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (สมัครด้านการคุ้มครองผู้บริโภค)

68.น.ส.อารีวรรณ จตุทอง อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สมัครด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ ของประชาชน)

69.พล.อ. รศ. (คลินิก) นพ. สายัณห์ สวัสดิ์ศรี อดีตผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า (สมัครด้านการส่งเสริมสิทธิ เสรีภาพของประชาชน)

70.นายปรเมศวร์ กุมารบุญ  กรรมการวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ วิ

ศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (สมัครด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน)

71.พ.อ.สุรจิต สุนทรธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สมัครด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน)

72.ดร. ศิริพงษ์ เกี้ยวสกุล นายกสมาคมสมาพันธ์ สภาองค์กรชุมชน (สมัครด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน)

73. พล.ท. ดร. พิเชษฐ คงศรี อดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นกลาโหม (สมัครด้านอื่นๆ ที่จะยัง ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. (ด้านกฎหมาย)) 74.นายจีรพงศ์ วัฒนะรัตน์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายทรงคุณวุฒิ (สมัครด้านอื่นๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ของ กสทช. (ด้านกฎหมาย))

75.ดร. กฤษดา โรจนสุวรรณ อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่ง 3 สำนักงานอัยการสูงสุด (สมัครด้านอื่นๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อ การปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. (ด้านกฎหมาย))

76.รท.ดร. ธนกฤษฏ์ เอกโยคยะ รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (สมัครด้านอื่นๆ ที่จะยังประโยชน์ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. (ด้านกฎหมาย)

77.นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สมัครด้านอื่นๆ ที่จะยัง ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. (ด้านเศรษฐศาสตร์))  และ78.นางทรงพร โกมลสุรเดช อดีตปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สมัครด้าน อื่นๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. (ด้านเศรษฐศาสตร์))

ขั้นตอนต่อจากนี้ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของ คณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จะส่งรายชื่อผู้สมัครไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

กสทช. – อย. จับมือฟันโฆษณา ถั่งเช่า เกินจริง อวดอ้างสรรพคุณเป็นยา โทษทั้งจำทั้งปรับ

“กสทช.” ฮึ่ม! ไล่ส่องสื่อหลัก เสนอข่าวขัด “พ.ร.ก.ฉุกเฉิน” สั่งปิดทันที

พ.ร.ก.ฉุกเฉิน สั่งกสทช-ดีอีเอส ปิดและระงับ Voice TV, The STANDARD และ The Reporters

ข่าวล่าสุด

ดูทั้งหมด

วราวุธ เผยความพยายาม 16 ปี ป่าแก่งกระจาน เป็นมรดกโลกสำเร็จ

วราวุธ ศิลปอาชา รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เผยความพยายาม 16 ปีสำเร็จแล้ว ป่าแก่งกระจาน เป็นมรดกโลก ข่าววันนี้

เฮลั่น! ป่าแก่งกระจาน ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ

คณะกรรมการมรดกโลก มีมติให้ ป่าแก่งกระจาน ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ และเป็นมรดกโลกแห่งที่ 6 ของไทย

ศบค.แนะ ชะลอการวอคอินไปฉีดวัคซีน หลังปชช.แห่ใช้บริการ หวั่นเกิดคลัสเตอร์

ศบค.แนะ ชะลอการวอคอินไปฉีดวัคซีน ณ สถานีกลางบางซื่อออกไป หลังปชช.แห่ใช้บริการ จะล้นหลาม ไม่มีการเว้นระยะห่าง หวั่นเกิดคลัสเตอร์ใหม่

อั้ม พัชราภา ตอบแฟนคลับแล้ว หลังขอให้กลับมาเปิดไอจีอีกครั้ง

อั้ม พัชราภา ตอบคำถามแฟนคลับที่มาขอให้กลับไปเปิดไอจีเป็นแบบสาธารณะอีกครั้ง ไม่อย่างงั้นจะงอน งานนี้สาวอั้มตอบเอง เล่นทำเอาแฟนคลับหัวใจเต้น

วัดลาดพร้าว งดรับฌาปนกิจ หลังเจ้าหน้าที่วัดเสียชีวิตจากโควิด พระ เจ้าหน้าที่ต้องกักตัว

วัดลาดพร้าว ประกาศงดรับงานฌาปนกิจ หลังเจ้าหน้าที่วัดเสียชีวิตจากโควิด พระ เจ้าหน้าที่ต้องกักตัว ยืนยันหากสถานการณ์ดีขึ้นจะกลับมารับกิจดังเดิม

แพท ณปภา แจงค่า CT ผ่านรายการ พร้อมโชว์ผลตรวจอีกครั้ง แฟนคลับส่งกำลังใจเพียบ!

จากกรณีที่ แพท ณปภา ติดเชื้อโควิด 19 หลังจากที่ตรวจหาเชื้อในครั้งที่ 4 ต่อมา แพท ณปภา ได้มีการไปตรวจหาเชื้ออีกครั้ง ซึ่ง ครั้งที่ 3 และ 4

เปิดสรรพคุณ และวิธีทาน ฟ้าทะลายโจร-กระชาย ทานอย่างไร ให้ได้ผล และรักษาอาการโควิด19

เปิดวิธี ทาน ฟ้าทะลายโจร-กระชาย ทานอย่างไร ให้ได้ผล ทานคู่กันได้ไหม และรักษาอาการโควิด19 ได้จริงหรือ อยากรู้ไปดูกันเลย!