ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ใบเพิกถอนอนุญาต บริษัท เดอะ วัน ประกันภัย

เดอะ วัน ประกันภัย — เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2565 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ คำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ ๒๔๒๓/๒๕๖๔ เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของ บริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จํากัด (มหาชน) ตามมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕

 ตามที่ บริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จํากัด (มหาชน) ได้ยื่นคําขอผ่อนผันต่อนายทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง มาตรการสำหรับ บริษัทประกันวินาศภัยที่มีค่าสินไหมทดแทน COVID – 19 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในระหว่างที่บริษัทได้รับการผ่อนผันตามประกาศดังกล่าวนั้น ได้ปรากฏหลักฐานต่อนายทะเบียนว่า บริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

(๑) มีฐานะการเงินไม่มั่นคง โดยมีหนี้สินเกินกว่าทรัพย์สิน จัดสรรเงินสํารองตามมาตรา ๒๓ และจัดสรรสินทรัพย์หนุนหลังตามมาตรา ๒๗/๔ ไม่เพียงพอตามที่กฎหมายกำหนด มีสินทรัพย์ สภาพคล่องไม่เพียงพอสำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และปรากฏว่าอัตราส่วนความเพียงพอ ของเงินกองทุนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ทำให้ไม่สามารถมั่นใจได้ว่าบริษัทมีความสามารถ ในการชําระหนี้ตามภาระผูกพันที่มีต่อผู้เอาประกันภัยหรือประชาชนได้

นอกจากนี้ สำนักงาน คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยได้รับแจ้งจากกรรมการผู้จัดการของบริษัท ว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มีมติเอกฉันท์ไม่เพิ่มทุน แสดงให้เห็นชัดเจนว่า บริษัทไม่มีเจตนาที่จะแก้ไขฐานะการเงินของบริษัท

(๒) จ่ายค่าสินไหมทดแทนล่าช้า อันเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับประกาศ กระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ถือว่าเป็นการประวิ่งการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย และประกาศคณะกรรมการกำกับและ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมทั้งยังคง มีจำนวนค่าสินไหมทดแทนคงค้างจำนวนมากจนส่งผลกระทบต่อฐานะและการดำเนินการของบริษัท

(๓) ปรากฏข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ บริษัทได้ปิดประกาศ หน้าบริษัทว่า “บริษัทอยู่ระหว่างปิดปรับปรุงชั่วคราวเพื่อดำเนินการเสริมสภาพคล่อง ลูกค้าสามารถ ติดตามข่าวสารได้ทาง Website บริษัท (ใช้เวลาประมาณ ๒ สัปดาห์)” โดยไม่ได้แจ้งเหตุผล ส่งผลให้เกิดความตื่นตระหนกต่อผู้เอาประกันภัยและประชาชนจำนวนมาก เนื่องจากเข้าไปติดต่อ ณ ที่ทำการบริษัท แต่ไม่ได้รับการบริการใด ๆ จากบริษัท การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืน

 หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ และประกาศ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กําหนดให้บริษัทประกันวินาศภัย เปิดทำการติดต่อกับประชาชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏหลักฐานดังกล่าว นายทะเบียนด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ออกคำสั่งนายทะเบียนที่ ๖๑/๒๕๖๔ เรื่อง ให้บริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จํากัด (มหาชน) แก้ไขฐานะและการดำเนินการตามที่นายทะเบียนกำหนดและหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว ตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

ภายหลังจากที่นายทะเบียนได้ออกคำสั่งข้างต้น ได้ปรากฏข้อเท็จจริง ดังนี้

(๑) ฐานะการเงินและการดําเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ บริษัทมีหนี้สิน เกินกว่าทรัพย์สิน ๒,๙๙๖.๔๗ ล้านบาท จัดสรรเงินสํารองตามมาตรา ๒๓ ไม่เพียงพอ จำนวน ๒,๔๙๓.๖๙ ล้านบาท จัดสรรสินทรัพย์หนุนหลังตามมาตรา ๒๗/๔ ไม่เพียงพอ จำนวน ๒,๔๘๐.๕๕๙ ล้านบาท ประกอบกับ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ บริษัทมีสินทรัพย์สภาพคล่อง จำนวน ๒๖๖.๐๖ ล้านบาท และมีค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย จำนวน ๒,๑๘๖.๗๙ ล้านบาท

เมื่อพิจารณาจากฐานะการเงินของบริษัท แสดงให้เห็นว่า บริษัทไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะสามารถ จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กรมธรรม์ ประกันภัยและกฎหมายกำหนด และไม่มีความสามารถในการชําระหนี้ตามสัญญาประกันภัย ที่บริษัท มีภาระผูกพันที่มีอยู่กับผู้เอาประกันภัยได้

 และจากการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัยได้สอบถามและติดตามความคืบหน้าจากบริษัทเกี่ยวกับการแก้ไขฐานะ การเงินให้เพียงพอต่อภาระผูกพัน และให้มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนเพียงพอ จนถึงเมื่อ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ พบว่า ในรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่บริษัทได้นําส่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ไม่อนุมัติให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท และจากการที่ประชุมร่วมกับผู้บริหารของบริษัท ตามบันทึกถ้อยคํา ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้รับการยืนยันว่าบริษัทไม่มีแหล่งเงินทุนอื่นมาเสริมสภาพคล่องอีกต่อไป ทั้งในส่วนของการกู้เงินและการเพิ่มทุน และแจ้งว่า บริษัทไม่สามารถแก้ไขปัญหาฐานะการเงินและ การดำเนินการได้ อีกทั้ง ณ วันที่ 5 ธันวาคม ๒๕๖๔ บริษัทมีสินทรัพย์สภาพคล่องที่สามารถ

นำมาใช้ได้ จำนวน ๑๖๒.๔๐ ล้านบาท ซึ่งไม่เพียงพอต่อการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่ค้างจ่ายอยู่ จำนวน ๒,๔๐๑.๐๘ ล้านบาท แสดงให้เห็นว่า บริษัทไม่สามารถแก้ไขฐานะการเงินและสภาพคล่องได้ ตามคำสั่งของนายทะเบียน ที่ ๖๑/๒๕๖๔ เรื่อง ให้บริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จํากัด (มหาชน) แก้ไขฐานะและการดำเนินการตามที่นายทะเบียนกำหนดและหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว ตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

จึงแสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่า บริษัทมีฐานะ การเงินไม่มั่นคง ซึ่งหากประกอบธุรกิจต่อไปจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน ตามมาตรา ๕๙ (๑) และ (๕) แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕

 (๒) บริษัทไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยให้ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยและกฎหมายกำหนด อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับ ข้อ ๓ (๕) แห่งประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ถือว่าเป็นการประวิง การจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย

 ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๕๙ และประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่ต้องจ่ายโดยไม่มีเหตุอันสมควร ซึ่งทำให้เกิดความเสียหาย แก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน และหากให้บริษัทประกอบธุรกิจต่อไปจะทำให้เกิดความเสียหาย แก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชนในวงกว้างมากขึ้น ตามมาตรา ๕๙ (๒) (๔) และ (๕) แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕

 จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏหลักฐานดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จํากัด (มหาชน) มีหนี้สินเกินกว่าทรัพย์สิน จัดสรรเงินสํารองตามมาตรา ๒๓ และจัดสรรสินทรัพย์หนุนหลังตามมาตรา ๒๗/๔ ไม่เพียงพอตามที่กฎหมายกำหนด มีสินทรัพย์สภาพคล่อง ไม่เพียงพอสำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนไม่เพียงพอ ตามที่กฎหมายกำหนด แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีฐานะการเงินไม่มั่นคงและไม่เพียงพอต่อภาระผูกพัน ประวิ่งการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่ต้องจ่ายโดยไม่มีเหตุอันสมควร อันเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติ แห่งกฎหมายหลายประการ

กรณีจึงเห็นได้ว่าบริษัทไม่มีความสามารถและความพร้อมที่จะรับประกันภัย และประกอบธุรกิจประกันภัยได้ต่อไป ถ้าให้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยต่อไป จะทำให้เกิด ความเสียหายต่อประชาชนหรือผู้เอาประกันภัย ตลอดจนความน่าเชื่อถือของธุรกิจประกันภัย

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๔ (๑) (๒) (๔) และ (๕) แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงมีคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกัน วินาศภัยของบริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จํากัด (มหาชน) และหากบริษัทไม่เห็นด้วยกับคําสั่งนี้ มีสิทธิเสนอคําฟ้องยื่นต่อศาลปกครองกลางภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 อาคม เติมพิทยาไพสิฐ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ราชกิจจานุเบกษาประกาศคำสั่ง"คลัง"เพิกถอนใบอนุญาต เดอะ วัน ประกันภัย
ราชกิจจานุเบกษาประกาศคำสั่ง"คลัง"เพิกถอนใบอนุญาต เดอะ วัน ประกันภัย
ราชกิจจานุเบกษาประกาศคำสั่ง"คลัง"เพิกถอนใบอนุญาต เดอะ วัน ประกันภัย
ราชกิจจานุเบกษาประกาศคำสั่ง"คลัง"เพิกถอนใบอนุญาต เดอะ วัน ประกันภัย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ให้ทำคำเตือนที่ฉลากขง ผ้าอนามัยชนิดสอด ไม่ควรใส่นานเกิน 8 ชั่วโมง

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ4 ข้อกำหนด ปรับพื้นที่เหลือง เหลือง และต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 2 เดือนเริ่มมีผล 24 ม.ค. นี้

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศทะเบียนราษฎร 77 จังหวัด 66.1 ล้านคน กทม.ประชากรมากสุด 5.5 ล้านคน

ข่าวล่าสุด

ดูทั้งหมด

รู้จัก ท็อดด์ โบห์ลี เจ้าของสโมสรคนใหม่ เชลซี ดีกรีนักธุรกิจ แชมป์กีฬาในวัยเด็ก

ท็อดด์ โบห์ลี เจ้าของสโมสร เชลซี คนใหม่ พร้อมทุ่มเงินมหาศาล 200 ล้านปอนด์ ปลุกเชลซี คืนสู่ความยิ่งใหญ่อีกครั้ง

อย่าประมาท ! หนุ่มขับรถปล่อยพวงมาลัย เล่นมือถือ ด้วยความเร็วไมล์ 120

อันตรายมากๆ หนุ่มขับรถปล่อยพวงมาลัย เล่นมือถือ ก่อนที่จะให้เพื่อนที่นั่งมาด้วยกัน ช่วยจับพวงมาลัย ทั้งที่ขับมาด้วยความเร็วไมล์ 120

เอาเลย…ได้แน่ๆ! อาจารย์กิติคุณ พลวัน เผย ดวงวันนี้ 5 ปีนักษัตร ฟ้าเป็นใจเปิดทาง

อาจารย์กิติคุณ พลวัน เผย ดวงวันนี้ 5 ปีนักษัตร ฟ้าเป็นใจ หวังสิ่งไหนได้สิ่งนั้น หวังเงินได้เงิน โดยได้โพสต์ผ่านแฟนเพจ อาจารย์กิติคุณ พลวัน