กองทุนพัฒนาสื่อฯ ขอชี้แจง กรณีมอบงบเกือบ 5 ล้านให้รายการช่อง Top News หลังถูกวิจารณ์ว่าไม่เหมาะสม

Top News — ตามที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้ประกาศผลการพิจารณาโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี ๒๕๖๔ และ รายการ “ลายกนก ยกสยามสัญจร” ของบริษัทท็อปนิวส์ดิจิตัลมีเดีย จำกัด (ช่องท็อปนิวส์)  ซึ่งได้การสนับสนุนงบประมาณ ๔.๘ ล้านบาทด้วย ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการพิจารณาที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากจุดประสงค์หลักของกองทุนฯ คือการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขณะที่สื่อท็อปนิวส์และพิธีกรในรายการดังกล่าว ถูกมองว่าไม่เป็น กลางและแสดงจุดยืนทางการเมืองอย่างชัดเจน  กรณีดังกล่าวเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์มากในสื่อสังคมออนไลน์

 ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรรค์กล่าวว่า กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยความรัดกุม รอบคอบ เป็นไปตามระเบียบ    ข้อบังคับ ข้อกฎหมายและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน ผลการพิจารณาขึ้นอยู่กับคณะทำงาน ๑๑ ชุด และคณะอนุกรรมการ๒ คณะ แต่ละคณะต่างก็มีเหตุผลสนับสนุนว่าทำไมควรได้หรือไม่ได้

กางหลักฐาน! กองทุนสื่อสร้างสรรค์ ให้งบรายการ ลายกนก ยกสยามสัญจร ช่อง TOP NEWS เกือบ 5 ล้าน

กรณีโครงการลายกนก ยกสยามสัญจร มีการให้เหตุผลในการพิจารณาของคณะทำงานและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ อย่างชัดเจน กล่าวคือ ในชั้นคณะทำงานฯ ที่ประชุมเห็นว่าโครงการมีข้อเสนอที่ดี เนื่องจากเป็นการต่อยอดรายการเดิมที่มีอยู่แล้วของผู้ขอรับการสนับสนุนให้มีรายละเอียดและมีความสมบูรณ์มากขึ้น สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์ของกองทุนที่มุ่งส่งเสริมสนับสนุนการใช้สื่อเพื่อสร้างการเรียนรู้ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาชุมชน รวมทั้งการสอดแทรกสาระความรู้ทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ มีฐานผู้ชมจำนวนมาก แต่เนื่องจากโครงการที่เสนอมีมูลค่าสูง เห็นควรให้สนับสนุนงบประมาณในวงเงินไม่เกิน ๕ ล้านบาท พร้อมกับมีข้อเสนอแนะให้การผลิตและเผยแพร่ให้มีความละเอียดเกี่ยวกับประเด็นประวัติศาสตร์มากขึ้น และหากได้รับการอนุมัติมีข้อเสนอให้ปรับลดงบประมาณ

ต่อมาในชั้นคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพัฒนาโครงการ ที่ประชุมเห็นควรสนับสนุนโครงการลายกนก ยกสยามสัญจร งบประมาณไม่เกิน ๕ ล้านบาทตามที่คณะทำงานฯ เสนอ และเมื่อโครงการเข้าสู่ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารฯ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โครงการลายกนก   ยกสยามสัญจร ได้รับงบประมาณสนับสนุน จำนวน  ๔.๘ ล้านบาท โดยมีเหตุผลในการอนุมัติว่า เป็นรายการมีความน่าสนใจ เป็นการต่อยอดรายการเดิมที่ผลิตสารคดีท่องเที่ยวชุมชน สอดแทรกเกร็ดความรู้ประเด็นประวัติศาสตร์ มานำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย สนุกสนาน มีฐานผู้ชมจำนวนมาก ทั้งนี้รายการไม่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเมืองจึงเห็นควรให้โอกาส

ผู้จัดการกองทุนกล่าวอีกว่า ทุกโครงการต้องผ่านกระบวนการพิจารณาตามลำดับชั้นเหมือนกันทุกโครงการ ตั้งแต่ชั้นต้น ชั้นกลาง และชั้นพิจารณาอนุมัติ ซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็งของกองทุนฯ ดังนี้

               (๑) เมื่อได้รับคำขอ สำนักงานกองทุนฯ จะตรวจสอบแบบคำขอรับการสนับสนุน ข้อมูลเอกสาร และหลักฐานภายในสามสิบวันนับจากวันรับแบบคำขอรับการสนับสนุน และรวมทั้งหลักฐานเพื่อนำเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพัฒนาโครงการพิจารณา

               (๒) กระบวนการพิจารณาขั้นต้นเริ่มจากคณะทำงานชุดต่างๆจำนวน ๑๑ คณะซึ่งสำนักงานแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับประเด็นพิจารณา โดยรายชื่อคณะทำงานทุกคณะสำนักงานได้เสนอให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพัฒนาโครงการพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนมีคำสั่งแต่งตั้ง การพิจารณาเป็นไปตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่กองทุนกำหนดไว้อย่างชัดเจน

               (๓) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพัฒนาโครงการ พิจารณาโครงการหรือกิจกรรมที่ผ่านการพิจารณาชั้นต้นมาจากคณะทำงาน โดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพัฒนาโครงการอาจเห็นพ้องหรือเห็นต่างกับคณะทำงานก็ได้ แล้วสรุปผลการพิจารณาเสนอต่อคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อพิจารณาอนุมัติ

               (๔) คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการอนุมัติโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุน ได้พิจารณาโครงการหรือกิจกรรมที่ผ่านการเห็นชอบจากอนุกรรมการกลั่นกรองและพัฒนาโครงการ โดยได้พิจารณาลงในรายละเอียดรายโครงการ มุ่งเน้นประเด็นต่างๆ อาทิ ขอบเขตการดำเนินงานหรือกิจกรรม งบประมาณ และความเป็นไปได้ในการติดตามประเมินซึ่งจะนำไปกำหนดเป็นตัวชี้วัดผล รวมตลอดถึงความเสี่ยง และความน่าเชื่อถือของผู้รับทุน

              (๕) เมื่ออนุกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติโครงการหรือกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานกองทุนฯ จัดทำวาระเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อทราบต่อไป

               กระบวนการต่างๆข้างต้นนี้จะเห็นว่าการพิจารณามีกระบวนการและขั้นตอนที่ชัดเจน ซึ่งการพิจารณาข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมที่ขอมาในปีนี้ใช้เวลาตั้งแต่วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถือเป็นระยะเวลาที่เพียงพอในการสอบทานให้เกิดความรอบคอบ

“กองทุนฯ ขอยืนยันว่า การพิจารณาอนุมัติโครงการหรือกิจกรรมการให้ทุนทุกประเภทได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ กฎ กติกา ตามที่คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กำหนดและปฏิบัติถูกต้องตามข้อบังคับซึ่งเป็นวิธีการและกลไกที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แล้ว” ผจก.กองทุนสื่อฯ กล่าว

อ่านแถลงการต้นฉบับ ที่นี่

ข่าวล่าสุด

ดูทั้งหมด

น้องไข่เน่า ประกาศ เลิกทำ OnlyFans อย่างถาวร หลังโดนหมายเรียก เผย ยอมถอยดีกว่าดันทุรัง

ยอมถอย! น้องไข่เน่า ประกาศ เลิกทำ OnlyFans หลังโดนตำรวจเรียก กรณีเมื่อ วันที่ 17 กันยายน 2564 ตำรวจไซเบอร์ได้ออกหมายเรียก น้องตะวัน หรือ น้องไข่เน่า จ […]

ถูกและดี! แนะนำกินสมุนไพรไทย ทานระหว่างและหลังติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มภูมิต้านทานให้ร่างกาย

ถูกและดีหาซื้อได้ตามตลาด กรมการแพทย์แผนไทย แนะนํากินสมุนไพรไทย ทานระหว่างและหลังติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มภูมิต้านทานให้ร่างกาย

อาลัย เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ถูกกระทิงขวิด เสียชีวิต 1 ราย ขณะปฎิบัติหน้าที่

อาลัย เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ถูกกระทิงขวิด เสียชีวิต 1 ราย ทั้งนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ บาดเจ็บอีก 1 ราย ขณะปฎิบัติหน้าที่

เปิดใจ ลุงขายไอติม เทศกิจไม่ได้ฉกเงิน “เข้าใจต่างคนต่างทำหน้าที่”

เปิดใจ ลุงขายไอติม หลังมีคลิปไวรัลทั่วโลกออนไลน์ ยืนยันเทศกิจไม่ได้ฉกเงินแค่หยิบกระป๋องใส่ท็อปปิ้งไอศกรีม “เข้าใจต่างคนต่างทำหน้าที่”

แพรวา ณิชาภัทร จับมือ ฝน ศนันธฉัตร เข้าพบเจ้าหน้าที่ หลังจับคนร้ายปล่อยคลิปได้!

แพรวา ณิชาภัทร และ ฝน ศนันธฉัตร เข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์หลังมีความคืบหน้าจากเหตุการณ์ที่ทั้ง2 ถูกปล่อยคลิปที่โดนแอบถ่ายจากตึกดังย่านอโศก

สรยุทธงง เจอข้อความแชร์ต่อ ใคร ฉีดไฟเซอร์-โมเดอร์นา ถึงตาย ลั่นนี้มัน ข้อมูลเท็จ!

ตรวจสอบด่วน! สรยุทธถึงกับงง เจอข้อความแชร์ต่อ ใครฉีดไฟเซอร์-โมเดอร์นา ถึงตาย ลั่นนี้มัน ข้อมูลเท็จ! วอนหน่วยงานแก้ไข

LINE UP ! ศิลปิน K-pop ที่ขึ้นแสดงที่คอนเสิร์ตครบรอบ 10 ปี ‘MU:CON 2021’

‘MU:CON 2021’ ที่ฉลองครบรอบ 10 ปีในปีนี้ กำลังจะจัดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน ถึง 2 ตุลาคม งานนี้ศิลปิน k-pop ชื่อดังเข้าร่วมเพียบ!