นิด้าโพล เผย ผลสำรวจของประชาชน เรื่อง“ศึกเลือกตั้ง2566 ครั้งที่2″

ถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง“ศึกเลือกตั้ง2566 ครั้งที่ 2” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 3-7 เมษายน 2566

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง“ศึกเลือกตั้ง2566 ครั้งที่ 2” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 3-7 เมษายน 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษาอาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น จำนวน 2,000 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับศึกเลือกตั้ง2566 ครั้งที่2 การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอยางโดยใช้ความน่าจะเป็น จากบัญชีรายชื่อฐำนข้อมูลตัวอย่ำงหลัก (Master Sample) ของ “นิด้ำโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูล ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทาโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0

จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งครั้งนี้

อันดับ 1 ร้อยละ 35.70 ระบุว่าเป็น น.ส.แพทองธาร (อุ๊งอิ้งค์) ชินวัตร (พรรคเพื่อไทย)
อันดับ 2 ร้อยละ 20.25 ระบุว่าเป็น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล)
อันดับ 3 ร้อยละ 13.60 ระบุว่าเป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา (พรรครวมไทยสร้างชาติ
อันดับ 4 ร้อยละ 6.10 ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้
อันดับ 5 ร้อยละ 6.05 ระบุว่าเป็น นายเศรษฐา ทวีสิน (พรรคเพื่อไทย)
อันดับ 6 ร้อยละ 4.15 ระบว่าเป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ (พรรคไทยสร้างไทย)
อันดับ 7 ร้อยละ 3.45 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีร วมไทย)
อันดับ 8 ร้อยละ 2.55 ระบุว่าเป็นนายอนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย)
อันดับ 9 ร้อยละ 2.20 ระบุว่าเป็น นายจุรินทร์ ลักษณวิสิษฎ์ (พรรคประชาธิปัตย์)
อันดับ 10 ร้อยละ 1.95 ระบุว่าเป็น นายกรณ์ จาติกณิช (พรรคชาติพัฒนากล้า)
อันดับ 11 ร้อยละ 1.45
ระบุว่าเป็น นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว (พรรคเพื่อไทย)
และร้อยละ 2.55 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ (พรรคพลังประชารัฐ) นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (พรรคประชาชาติ) นายมงคลกิตดิ์ สุขสินธารานนท์ (พรรคไทยศรีวิไลย์) น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา (พรรคชาติไทยพัฒนา) นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค (พรรครวมไทยสร้างชาติ) นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม (พรรคไทยภักดี) นายเทวัญ ลิปตพัลลภ (พรรคชาติพัฒนากล้า) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พรรคประชาธิปัตย์) นายชวน หลีกภัย (พรรคประชาธิปัตย์) และนายบุญรวี ยมจินดา (พรรครวมใจไทย)

สำหรับพรรคการเมืองที่ประชาชนจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบแบ่งเขต

อันดับ 1 ร้อยละ 47.20 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไ ทย
อันดับ 2 ร้อยละ 21.20 ระบุว่เป็น พรรคก้าวไกล
อันดับ 3 ร้อยละ 10.80 ระบว่าเป็น พรรครวมไทยสร้างชาติ
อันดับ 4 ร้อยละ 4.75 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์
อันดับ 5 ร้อยละ 3.75 ระบุว่าเป็น พรรคภูมิใจไทย
อันดับ 6 ร้อยละ 2.75 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ
อันดับ 7 ร้อยละ 2.15 ระบุว่าเป็น พรรคเสรีรวมไทย
อันดับ 8 ร้อยละ 2.10 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ
อันดับ 9 ร้อยละ 2.05 ระบุว่าเป็น พรรคไทยสร้างไทย
อันดับ 10 ร้อยละ 1.50 ระบุว่าเป็น พรรคชาติพัฒนากล้ำา
และร้อยละ 1.75 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ พรรคกล้ำ พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคประชาชาติ พรรคไทยภักดี พรรคไทยศรีวิไลย์ พรรคสร้างอนาคตไทย และพรรคเทิดไท

ส่วนพรรคการเมืองที่ประชาชนจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ

อันดับ 1 ร้อยละ 47.00 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย
อันดับ 2 ร้อยละ 21.85 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล
อันดับ 3 ร้อยละ 11.40 ระบุว่าเป็น พรรครวมไทยสร้างชาติ
อันดับ 4 ร้อยละ 4.50 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์
อันดับ 5 ร้อยละ 3.00 ระบุว่าเป็น พรรคภูมิใจไทย
อันดับ 6 ร้อยละ 2.65 ระบุว่าเป็น พรรคเสรีรวมไทย
อันดับ 7 ร้อยละ 2.35 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ
อันดับ 8 ร้อยละ 2.10 ระบุว่าเป็น พรรคไทยสร้างไทย
อันดับ 9 ร้อยละ 1.80 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ
อันดับ 10 ร้อยละ 1.55 ระบุว่าเป็น พรรคชาติพัฒนากล้ำา และร้อยละ 1.80 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ พรรคกล้ำ พรรกชาติไทยพัฒนา พรรคประชาชาติ พรรคไทยภักดี พรรคไทยศรีวิไลย์ พรรคสร้างอนาคตไทย และพรรคเทิดไท

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 8.60 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 18.55 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคกลาง ร้อยละ 17.95 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนื่อ ร้อยละ 33.45 มีภูมิลำนาอยู่ภาคตะวันออกเฉี่ยงเหนือ ร้อยละ 3.75 มีภูมิลำนาอยู่ภาคใต้ และร้อยละ 7.70มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออก ตัวอย่าง ร้อยละ 48.10 เป็นเพศชาย และร้อยละ 51.90 เป็นเพศหญิง
ตัวอย่าง ร้อยละ 12.90 อายุ 18-25 ปี ร้อยละ 17.80 อายุ 26-35 ปี ร้อยละ 18.95 อายุ 36-45 ปี ร้อยละ 26.65 อายุ 46-59 ปี และร้อยละ 23.70 อายุ 60 ปีขึ้นไป ตัวอย่าง ร้อยละ 95.80 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 3.20 นับถือศาสนาอิสลาม และร้อยละ 1.00 นับถือศาสนาคริสต์ และศาสนาอื่น ๆ
ตัวอย่าง ร้อยละ 33.60 สถานภาพ โสด ร้อยละ 64.35 สมรส และร้อยละ 2.05 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ ตัวอย่าง ร้อยละ 25.20 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 34.80 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 8.80 จบกรศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 26.65 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 4.55 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

ตัวอย่าง ร้อยละ 9.75 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 15.45 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 21.25 ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจส่วนตัวอาชีพอิสระ ร้อยละ 12.95 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 15.45 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 18.90 เป็นพ่อบ้นแม่บ้าน/กษียณอายุว่างงาน และร้อยละ 6.25 เป็นนักเรียน/นักศึกษา

ตัวอย่าง ร้อยละ 22.05 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 20.60 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 27.65 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,00 1-20,000 บาท ร้อยละ 9.75 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 4.60 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท ร้อยละ 4.65 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 10.70 ไม่ระบุรายได้

FILE-1681294578780
ภาพจาก นิด้าโพล
1-50
ภาพจาก นิด้าโพล
2-46
ภาพจาก นิด้าโพล
1681635009796
ภาพจาก นิด้าโพล

ติดตามข่าวสาร Bright Today ช่องทางอื่น ๆ
Website : BRIGHT TODAY
F
acebook : BRIGHT TV
Line Today : BRIGHT TODAY

ข่าวล่าสุด

ดูทั้งหมด

แพรรี่ ไพรวัลย์ ฟาดแรง ถึงคนนอกใจ ลั่น แถวบ้านเรียกเxี้ย!

แพรรี่ ไพรวัลย์ สุดเดือด! แชร์ประโยคดรามาเรื่องนอกใจ พร้อมฟาดแรงแบบยาวเหยียด แถวบ้านเรียกเxี้ย แฟนคลับถูกใจกันยกใหญ่

สรุปปม ตั๋ววนคอนเสิร์ต Taylor Swift ผู้เสียหายถูกหลอกร่วมนับล้าน

สรุปปม ตั๋ววนคอนเสิร์ต Taylor Swift The Eras Tour ที่สิงคโปร์ พบ ผู้เสียหายจำนวนมาก คาดมูลค่ารวมนับล้าน แนะคนโดนโกงเข้าแจ้งความด่วน

อุ๊ย! ซุง ศตาวิน ลั่นคำคมเด็ด ท่ามกลางดรามา อุงเอิง FC อ่านแล้วมีสะดุ้ง

ซุง ศตาวิน เพื่อนสนิท สไปรท์ SPD ออกมาโพสต์คำคมเด็ดดวง ในสตอรี่ไอจี หลังเกิดดรามาร้อนของ อุงเอิง งานนี้อ่านแล้วมีสะดุ้งแรง

‘บิ๊กต่อ’ ส่งจเรตำรวจสอบ เคสฝรั่งเตะหมอ ฟันไม่เลี้ยง ปราบมาเฟียต่างชาติ

ส่งจเรตำรวจสอบ เคสฝรั่งเตะหมอ บิ๊กต่อ เอาจริง หลังโซเชียลแฉ ตำรวจท้องที่รับเงินมาเฟียต่างชาติ พร้อมล่าตามแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ

ยุ้ย ญาติเยอะ เคลื่อนไหว! หลังถูกแจ้งความ ยืมเงินแฟนคลับไม่ยอมคืน

ยุ้ย ญาติเยอะ ออกมาเคลื่อนไหวแล้ว จากที่หายไปนานกว่า 2 สัปดาห์ หลังถูกแฟนคลับแจ้งความข้อหา ยืมเงินแล้วไม่คืน

ดรามาแม่เทพ หลอกบูชา ตุ๊กตาโดเรมอน – คิคตี้ อ้างเป็นสื่อกลางองค์เทพ

ดรามาแม่เทพ หลอกผู้เสียหาย บูชาตุ๊กตาโดเรมอน – ตุ๊กตาคิดตี้ อ้างเป้นสื่อกลางองค์เทพ สายมูหลงเชื่อกราบไหว้ สูญเงินนับล้านบาท
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า