ลือ ว่าที่พระสังฆราชองค์ใหม่ คุณสมบัติเพียบพร้อม

..จุลเจิม ยุคล ได้เขียนข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Chulcherm Yugala โดยระบุถึง ประวัติของ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) นามเดิม: อัมพร ประสัตถพงศ์ เป็นสมเด็จพระราชาคณะ ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น เจ้าอาวาส วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร , กรรมการมหาเถรสมาคม และแม่กองงานพระธรรมทูต // โดยเล่าประวัติตั้งแต่เกิด เมื่อปี 2470 บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อปี 2480 และอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อปี 2491 และศึกษาพระธรรม จนสอบได้เปรียญธรรม 6 ประโยค ต่อมา เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และได้เดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยพาราณสี (Banaras Hindu University) ประเทศอินเดีย นอกจากนี้ ยังได้รับถวาย ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากสภามหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ในปี พ..2552 และ 2553

ปัจจุบัน เจ้าประคุณสมเด็จ พระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) มีอายุ 89 ปี 68 พรรษา ซึ่งเกิดปีเดียวกับพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 แต่แก่เดือนกว่า 3 เดือน

ทั้งนี้ ตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช มีมายาวนานตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย เป็นตำแหน่งสมณศักดิ์สูงสุด เป็นประมุขแห่งคณะสงฆ์ สำหรับขั้นตอนการสถาปนา สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 ตาม พ...คณะสงฆ์ พ..2505 แก้ไขเพิ่มเติม โดย พ...คณะสงฆ์ พ..2535 ตามมาตรา 7 ใจความว่า พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์หนึ่ง วรรคสอง เมื่อไม่มีสมเด็จพระสังฆราช หรือสมเด็จพระสังฆราชไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบตามมติของมหาเถรสมาคม (มส.) เสนอนามสมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช

ในกรณีที่สมเด็จพระราชาคณะ ผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบตามมติของ มหาเถรสมาคม ให้เสนอสมเด็จพระราชาคณะที่มีอาวุโสชั้นรองลงมาตามลำดับ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช.

สำหรับลำดับของสมเด็จพระราชาคณะ เรียงลำดับความอาวุโสตามสมณศักดิ์ ดังนี้

1.สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ปธ.9) ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ (มหานิกาย) เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ แม่กองบาลีสนามหลวง ถือว่ามีอาวุโสทางสมณศักดิ์สูงที่สุดทุกด้าน ได้สมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะ เมื่อ พ..2538 เกิดวันที่ 26 สิงหาคม พ..2468 อายุ 88 ปี

2.สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวโร) วัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร (ธรรมยุติกนิกาย) ได้สมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะ เมื่อ พ..2544 เกิดวันที่ 29 ธันวาคม พ.. 2460 อายุ 95 ปี

3.สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร (ธรรมยุติกนิกาย) ได้สมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะ เมื่อ พ..2552 เกิดวันที่ 26 มิถุนายน พ..2470 อายุ 86 ปี

4.สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) วัดบวรนิเวศวิหาร (ธรรมยุติกนิกาย) ได้สมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะ เมื่อ พ.. 2552 เกิดวันที่ 17 กันยายน พ.. 2479 อายุ 77 ปี

5.สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วีระ ภทฺทจารี) วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร (มหานิกาย) ได้สมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะ เมื่อ พ.. 2553 เกิดวันที่ 26 สิงหาคม พ.. 2473 อายุ 83 ปี

6.สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร (ธรรมยุติกนิกาย) ได้สมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะ เมื่อ พ.. 2553 เกิดวันที่ 22 ตุลาคม พ.. 2490 อายุ 66 ปี

7.สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) วัดพิชยญาติการามวรวิหาร (มหานิกาย) ได้สมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะ เมื่อ พ.. 2554 เกิดวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.. 2484 อายุ 72 ปี

8. สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) ได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัฏ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.. 2557 เกิดเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.. 2485 อายุ 75 ปี

ตามธรรมเนียมและประเพณีปฏิบัติการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชของคณะสงฆ์ไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จะยึดหลัก สมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์

สำหรับการสถาปนาพระราชาคณะ(การตั้งชื่อ) ตามธรรมเนียมปฏิบัติจะใช้พระนามสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่ว่า สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกทั้งนี้ แล้วแต่ทรงจะพระกรุณาโปรดเกล้าฯ อีกครั้งหนึ่ง.

ข่าวล่าสุด

ดูทั้งหมด

จดแล้วหรือยัง? หวยรัฐบาล 16 7 65 เจ๊ฟองเบียร์ หลุดมาแล้วงวดนี้เด่น 7

เลขเด็ดงวดนี้ : จดแล้วหรือยัง? หวยรัฐบาล 16 กรกฎาคม 2565 เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ หลุดมาแล้วงวดนี้เด่น 7 งบน้อยซื้อตามได้เลย

พิมรี่พาย กลัวเพื่อนรักไม่สบายใจ งัดหลักฐานแน่น หลังดราม่าวันหมดอายุ พริกทอดแม่อีพิม

พิมรี่พาย กลัวเพื่อนรักไม่สบายใจ งัดหลักฐานแน่น หลัง ดราม่าวันหมดอายุ พริกทอดแม่อีพิม พร้อมประกาศยกเลิกการขายรสชาติดังกล่าว

บอริส จอห์นสัน นายกอังกฤษ เตรียมลาออกหลังโดนกดดันหนักเรื่องอื้อฉาว

บอริส จอห์นสัน เตรียมลาออก นายกรัฐมนตรีอังกฤษ หลังโดนกดดันหนักจากคณะรัฐมนตรีหลายรายที่ทยอยลาออกรับไม่ได้ปัญหาอื้อฉาว

ตั้งแคมป์กันเถอะ! รีวิว จุดกางเต็นท์สระบุรี ธารล้อมริมเขา น้ำใสสีฟ้าที่ฉันใฝ่ฝัน

จุดกางเต็นท์ใกล้กรุงเทพ จังหวัดสระบุรีขับรถไม่ถึง 3 ชั่วโมง กับลานกางเต็นท์ ธารล้อมริมเขา บรรยากาศดีลานกว้างและน้ำใสสีฟ้าที่ฉันใฝ่ฝัน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า