การบินไทย ประกาศให้พนักงานหยุด 2 เดือน พร้อมลดเงินเดือน 10-50%

สายการบิน การบินไทย ประกาศให้พนักงานหยุดทำงาน ตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย.- 31 พ.ค. พร้อมปรับลดเงินเดือน 10%-40%

เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 63 นายจักรกฤษศฏิ์ พาราพันธกุล รองประธานกรรมการคนที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามประกาศเรื่อง “หยุดทำการบินเป็นการชั่วคราว” โดยมีคำสั่งให้พนักงานหยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ 4 เม.ย.-31 พ.ค.2563 พร้อมแนวทางความเดือดร้อนของพนักงาน ในระหว่างการหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว รายละเอียดดังนี้

ประกาศ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่ 042/2563

เรื่อง บริษัท หยุดทำการบินเป็นการชั่วคราว
เนื่องด้วยวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ลุกลามอย่างรวดเร็วและขยายวงกว้างเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกือบทุกประเทศได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดที่เข้มงวด โดยห้ามเดินทางไปประเทศสุ่มเสี่ยง จำกัดการเดินทางเข้าออกประเทศ ประกอบกับเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 รัฐบาลได้อาศัยอำนาจตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร และออกข้อกำหนด ข้อปฏิบัติ โดยข้อ 3 เรื่องการปกปิดช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักร ในการใช้ยานพาหนะไม่ว่าจะเป็นอากาศ เรือ รถยนต์ หรือการใช้เส้นทางคมนาคมทางอากาศ ทางน้ำ หรือทางบก เพื่อเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปิดช่องทางเข้าออกด่าน จุดผ่านแดน ยกเว้นบุคคลบางประเภท และข้อ 9 กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการออกนอกราชอาณาจักร

ด้วยเหตุการณ์ดังกล่าว จึงไม่มีผู้โดยสารมาใช้บริการ ทำให้บริษัทฯจำเป็นต้องหยุดทำการบินภายในประเทศและต่างประเทศเป็นการชั่วคราว โดยบริษัท ได้รับอนุญาตจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยให้หยุดทำการบิน และบริษัทฯได้ประกาศหยุดทำการบินเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ส่งผลกระทบต่อการประกอบการของบริษัท ทำให้บริษัทไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องให้พนักงานหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2563 จนถึง 31 พฤษภาคม 2563 โดยบริษัทฯจะบันทึกรหัส 8502 ให้พนักงานทุกคน

เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพนักงานในระหว่างการหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว บริษัทฯจึงกำหนดแนวทางช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ดังนี้

1.บริษัทฯจะจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พนักงานที่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว ในแต่ละเดือนตามอัตรา ดังนี้

1.1 พนักงานระดับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (EVP)
บริษัทฯจ่ายเงินช่วยเหลือในอัตราร้อยละ 50 ของเงินเดือนรวมค่าตอบแทน

1.2 พนักงานระดับผู้อำนวยการใหญ่ (VP) หรือกรรมการผู้อำนวยการ (MD)
บริษัทฯจ่ายเงินช่วยเหลือในอัตราร้อยละ 60 ของเงินเดือนรวมค่าตอบแทน

1.3 พนักงานที่ได้รับเงินเดือนรวมค่าตอบแทน (ไม่รวมข้อ 1.1 และ ข้อ 1.2)
บริษัทฯจ่ายเงินช่วยเหลือฯในลักษณะแบบขั้นบันได โดยคำนวณจากเงินเดือนรวมค่าตอบแทนดังนี้

– เงินเดือนรวมค่าตอบแทนไม่เกิน 20,000 จ่ายเงินช่วยเหลือในอัตราร้อยละ 90
– เงินเดือนรวมค่าตอบแทนตั้งแต่ 20,001 บาท ถึง 40,000 บาท จ่ายเงินช่วยเหลือในอัตราร้อยละ 75
– เงินเดือนรวมค่าตอบแทนตั้งแต่ 40,001 ถึง 60,000 บาท จ่ายเงินค่าช่วยเหลือในอัตราร้อยละ 70
– เงินเดือนรวมค่าตอบแทนตั้งแต่ 60,001 บาท ถึง 100,000 บาท จ่ายเงินช่วยเหลือในอัตราร้อยละ 65
– เงินเดือนรวมค่าตอบแทนตั้งแต่ 100,001 บาท ขึ้นไป จ่ายเงินช่วยเหลือในอัตราร้อยละ 60

หากพนักงานมีความประสงค์ที่จะไม่รับหรือรับเงินช่วยเหลือในอัตราที่น้อยกว่าที่บริษัทฯประกาศไว้ข้างต้น ให้แจ้งความจำนงมาที่ E-mail : [email protected] พร้อมทั้งสำเนาเรียนผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดเพื่อรับทราบ

2.การหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวในครั้งนี้ บริษัทฯจะนับอายุงานต่อเนื่องตามปกติ และให้ได้รับสิทธิวันหยุดพักผ่อนประจำปีตามระเบียบบริษัทฯ

3.ในระหว่างที่บริษัทฯให้พนักงานหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว บริษัทฯจะระงับการจ่ายค่าพาหนะทุกประเภทแก่พนักงานทุกระดับ

4.ในระหว่างที่พนักงานหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว พนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทฯจะหักเงินสะสมและส่งเงินสมทบตามสัดส่วนจากเงินที่บริษัทช่วยเหลือ ในแต่ละเดือน โดยยังคงใช้อัตราร้อยละเดิม

5.พนักงานมีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตรได้ตามระเบียบบริษัทฯ

6.การลาทุกประเภทก่อนวันที่ 4 เมษายน 2563 ยังคงสิทธิจนครบกำหนดตามวันที่ลา หลังจากนั้น หากยังอยู่ในช่วงเวลาตามประกาศฉบับนี้ บริษัทฯจะบันทึก Code 8502 ให้ต่อไป ยกเว้นการลาหยุดพักผ่อนประจำปี (Code 2100) ที่ได้ลาล่วงหน้าไว้แล้ว ให้ยกเลิกวันลา และให้พนักงานหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว (Code 8502) แทน

ทั้งนี้ ให้ยกเลิกประกาศ ดังต่อไปนี้
– ยกเลิกประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคล ที่ 026/2563 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการการใช้วันหยุดพักผ่อนประจำปีตามที่มีสิทธิทั้งหมดสำหรับพนักงานที่จะครบเกษียณอายุในวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

– ยกเลิกประกาศบริษัท ที่ 041/2563 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563 เรื่อง การลาหยุดโดยไม่รับเงินเดือนด้วยความสมัครใจ (Code 8501) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

ในกรณีที่พนักงานใช้สิทธิลาหยุดโดยไม่รับเงินเดือนด้วยความสมัครใจ (Code 8501) ในเดือนมีนาคม 2563 แล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการหักเงินเดือนตามจำนวนวันลาที่ท่านได้ลาภายหลัง

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 01 เมษายน พ.ศ. 2563
(นายจักรกฤษศฏิ์ พาราพันธกุล) รองประธานกรรมการคนที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

บุ๋ม ปนัดดา ฟาด เอ๋ แรงมาก! เรียกสงครามนางงามไม่ได้…เพราะ “เอ๋” ตกรอบ!!

บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ฟาด เอ๋ ปารีณา ไกรคุปต์ นักการเมือง ส.ส. ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ แรงมาก! เรียกสงครามนางงามไม่ได้…เพราะ “เอ๋” ตกรอบ!!

แพทย์ผิวหนังเตือนการ แพ้ยารุนแรง อาจมีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้

แพ้ยารุนแรง กรมการแพทย์ โดยสถาบันโรคผิวหนัง เตือนอันตรายจาก แพ้ยา มีได้หลายแบบทั้งชนิดที่ไม่รุนแรงที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิต

เพิ่ม 7 โรค จากการประกอบอาชีพและ โรคจากสิ่งแวดล้อม ใน พ.ร.บ. ฉบับใหม่

คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและ โรคจากสิ่งแวดล้อม เพิ่มรายชื่อโรคที่เกิดจากการทำงาน 5 โรค และโรคจากสิ่งแวดล้อม 2 โรค

สธ. เผย การ์ดเริ่มตก! ประชาชนสวม หน้ากากอนามัย ลดลง

กรณี หน้ากากอนามัย และ สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยวันนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 1 ราย เป็นคนไทยที่เดินทางกลับจากประเทศคูเวต