ราชกิจจานุเบกษา มาตรการช่วย โควิด19 ให้หยุดหรือเลื่อนส่งเงินสะสม-เงินสมทบ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดประเภทธุรกิจ ระยะเวลา และเงื่อนไขให้ลูกจ้างหรือนายจ้างหยุดหรือเลื่อน การส่งเงินสะสม หรือเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพในท้องที่ที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ สาธารณภัย หรือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 โดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ข้อความว่า

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ กฎกระทรวง กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดประเภทธุรกิจ ระยะเวลา และเงื่อนไขให้ลูกจ้าง หรือนายจ้างหยุดหรือเลื่อนการส่งเงินสะสม หรือเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพในท้องที่ที่เกิด วิกฤตเศรษฐกิจ สาธารณภัย หรือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563 เพื่อให้ลูกจ้างหรือนายจ้างที่ได้รับผลกระทบด้านฐานะการเงิน จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19 ) สามารถหยุดหรือเลื่อน การส่งเงินสะสมหรือเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้เป็นการชั่วคราวถึงงวดนำส่งเงินของ เดือนธันวาคม 2563 นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด -19 ยังคง ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ลูกจ้างหรือนายจ้างที่ได้รับผลกระทบด้านฐานะการเงินจากสถานการณ์การระบาด ของโควิด-19 สามารถหยุดหรือเลื่อนการส่งเงินสะสมหรือเงินสมทบ เข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่งวดนำส่งเงินของเดือนมกราคม 2564 จนถึง งวดนำส่งเงินของเดือนมิถุนายน 2564

โดยฝ่ายลูกจ้าง และนายจ้างที่ไม่ได้นำส่งเงินสะสม หรือเงินสมทบในช่วงนี้ ให้ถือว่าสถานภาพยังคงอยู่ และนับต่อเนื่องไปได้ ในกรณีนายจ้างหยุดหรือเลื่อนการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามหากลูกจ้างรายใดประสงค์จะส่งเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็สามารถดำเนินการได้ โดยนายจ้าง จะส่งเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ลูกจ้างรายนั้นหรือไม่ก็ได้

ข้อ 2 การหยุดหรือเลื่อนการนำส่งเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นการชั่วคราว จะต้องได้รับ ความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สมาชิก โดยคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุมนั้นจะต้องเป็นไปตาม ที่กำหนดในข้อบังคับกองทุน หรือต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมหากไม่ได้กำหนด ในข้อบังคับกองทุนและในกรณีที่ไม่สามารถจัดประชุมใหญ่สมาชิกได้ ให้กรรมการในคณะกรรมการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้ความเห็นชอบด้วยมติเอกฉันท์ให้หยุดหรือเลื่อนส่งเงินสะสมหรือเงินสมทบ เป็นการชั่วคราว

สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ประกอบด้วยนายจ้างหลายราย (Pooled Fund ) ให้ใช้มติที่ประชุมของสมาชิกของนายจ้างรายนั้น ๆ หรือมติคณะกรรมการกองทุนนายจ้างรายนั้น ๆ เป็นเกณฑ์

ข้อ 3 ให้นายจ้างหรือคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแจ้งการขอหยุดหรือเลื่อน การส่งเงินสะสมหรือเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อนายทะเบียนพร้อมเอกสาร ดังนี้

(1) หนังสือรับรองจากนายจ้างซึ่งรับรองว่ามีปัญหาในการดำเนินกิจการอันเนื่องมาจาก สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) และมีปัญหาฐานะการเงินจริง โดยมีกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนายจ้างรายนั้น ๆ เป็นผู้ลงลายมือชื่อ และ

( 2 ) รายงานการประชุมใหญ่สมาชิก หรือรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายงานว่า นายจ้างมีปัญหาในการดำเนินกิจการอันเนื่องมาจากสถานการณ์โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และมีปัญหาฐานะการเงินจริง และมีมติที่ระบุรายละเอียด ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะให้มีการหยุดหรือเลื่อนส่งเงินสะสมหรือเงินสมทบเป็นการชั่วคราวถึงเมื่อใด (ไม่เกินงวดนำส่งเงินของเดือนมิถุนายน 2564)

ข้อ 4 เมื่อลูกจ้างและนายจ้างจะส่งเงินสะสมและเงินสมทบตามข้อ 1 เข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ต่อไป ให้แจ้งนายทะเบียนทราบ

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2564

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศมาตรการป้องกันโควิด19 ใช้แอพหมอชนะ-ตั้งจุดสกัด-ลักลอบเข้าเมือง

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศห้ามชุมนุม-มั่วสุม ป้องกันโควิด ฉบับที่ 2 ฝ่าฝืนเจอโทษจำคุก-ปรับไม่เกิน 40,000

ข่าวล่าสุด

ดูทั้งหมด

ยูคยอม GOT7 เผยถึงการเตรียมโซโลอัลบัมแรก และเป้าหมายในอนาคต

หลังปล่อยโซโลอัลบัมไปได้หมาดๆ ล่าสุด ยูคยอม GOT7 ได้อวดความหล่อในเซตภาพถ่ายแบบ พร้อมให้สัมภาษณ์กับทางนิตสาร Marie Claire

ยอดดีไม่แผ่ว! แบมแบม GOT7 พาโซโลอัลบัม riBBon ติดท็อปชาร์ต iTunes ทั่วโลก!

ปังตั้งแต่ปล่อยจริงๆ สำหรับ โซโลมินิอัลบัมแรก riBBon ของ แบมแบม GOT7 ที่ยอดวิวจะพุ่งสูงถึงหลักสิบล้านในเวลาเพียงแค่ 1 วัน

บุคคลากรทางการแพทย์อินโดฯ กว่า 350 คน ติดโควิด19 แม้ฉีด วัคซีนซิโนแวค แล้ว

สำนักข่าวรอยเตอร์สของอังกฤษรายงานว่า ขณะนี้มีบุคลลาการทางแพทย์ในอินโดนีเซีย ที่ฉีด วัคซีนซิโนแวค มากกว่า 350 คนติดเชื้อ

เกาหลีใต้ เตรียมฉีดวัคซีนต่างยี่ห้อ เล็งฉีดไฟเซอร์เป็นเข็มที่ 2 ให้กับผู้ที่ฉีดวัคซีน แอสตราเซเนกา

รัฐบาลเกาหลีใต้เปิดเผยว่า จะเตรียมฉีดวัคซีนของไฟเซอร์เป็นเข็มที่ 2 ให้กับผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนของแอสตราเซเนกาเข็มแรกราว

เช้า สาย บ่าย ดึก ต้องเล่นมือถือตลอด คุณอาจจะกำลังเป็น โรคกลัวการขาดมือถือ

เช้า สาย บ่าย ดึก ต้องเล่นมือถือตลอด หากไม่ได้เล่นจะรู้สึกกระวนกระวาย คุณอาจจะกำลังเป็น โรคกลัวการขาดมือถือ หรือ โนโมโฟเบีย

สลดใจ เผาศพหญิงแก่ติดโควิดวัย 78 ปี ไร้ลูกหลานส่งลา เหตุติดเชื้อยกบ้าน 7 คน

สลดใจ เผาศพหญิงแก่ติดโควิด วัย 78 ปี ไร้ลูกหลายส่งลา เหตุลูกสาวติดเชื้อโควิด-19 หลังจากพาหลานที่ติดโควิดเข้ารักษาตัว ครอบครัวนี้ติดเชื้อยกบ้าน 7 ราย

อายุไม่ใช่ปัญหา! สาวๆ TWICE เผยเหตุผลที่เลือก จีฮโย ให้เป็นหัวหน้าวง

เป็นที่ทราบกันดีว่าหัวหน้าวงของ TWICE อย่าง จีฮโย ไม่ใช่คนที่อายุมากที่สุด แต่เมมเบอร์คนอื่นๆ ต่างก็พร้อมใจเลือกเธอให้ทำหน้าที่นี้