“จุรินทร์” นำทีมเปิดบ้านมั่นคงรับผู้แทน UN

จุรินทร์ เปิดบ้านมั่นคง ประกาศลั่น คนไทยทุกครัวเรือนต้องมีที่อยู่อาศัยครบทั่วกันภายในปี 2579

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ที่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน บ้านมั่นคง โดยชุมชน ทุกคนร่วมกันสร้าง (Collective Housing) เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก (World Habitat Day) ในภารกิจรองนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และในฐานะประธานกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ (กอช.)

นาย จุรินทร์ กล่าวว่า โครงการบ้านมั่นคง ได้ประสบความสำเร็จในการจัดหาที่อยู่อาศัยให้ประชาชนในชุมชนจำนวนมาก เนื่องจากมีกลุ่มคนจำนวนมากที่เดือนร้อนเรื่องการหาที่อยู่อาศัยทั้งในเมืองและชนบท และสิทธิในที่ดินสำหรับการอยู่อาศัยทำกินที่มั่นคงขึ้น ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ มีพัฒนาการต่อเนื่องนับจากปี 2535 รัฐบาลนาย ชวน หลีกภัย ซึ่งขณะนั้นตนเป็นรัฐมนตรีร่วมคณะ และจากนั้นทุกรัฐบาลได้ดำเนินการมา เรามีทิศทางการเดืนหน้าตามแผนแม่บท และรัฐบาลนี้ก็ดำเนินการสานต่อ ถัดจากนี้ไปคือภายใน 20 ปีจะเพิ่มขึ้น 1.2 ล้านหลังโดยประมาณ รัฐบาลจะเดินไปสู่เป้าหมายที่ประชาชนคาดไว้ หวังว่าภายใต้ความร่วมมือของทุกคนจะสามารถประสบความสำเร็จตามเป้าหมายได้ และอยากขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่พยายามช่วยกันทำงาน และ ยืนยันว่ารัฐบาลไทยพร้อมจะทำตามนโยบายนี้ต่อไป

นอกจากนั้น นายจุรินทร์ ยังประกาศตอนหนึ่งของงาน พร้อมนำกระทรวงพาณิชย์มาทำข้อตกลง หรือให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือประชาชนในโครงการบ้านมั่นคงในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย และในคำถามเรื่องนโยบายโฉนดชุมชนเพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงต่อชีวิตนั้นก็จะนำมาสานต่ออย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ รัฐบาลได้กำหนดนโยบายไว้อย่างชัดเจนในการพัฒนาความเข้มแข็งจากฐานราก สร้างความเข้มแข็งของชุมชน สนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ที่ดินทำกิน สร้างชุมชนที่น่าอยู่ มุ่งเน้นการจัดการที่อยู่อาศัย การพัฒนาทักษะอาชีพ และพัฒนาพื้นที่เมืองแบบองค์รวมเพื่อพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง สังคมที่เอื้ออาทร สร้างเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง รัฐบาลนี้ได้สานต่อแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (2560-2579) ซึ่งมีวิสัยทัศน์ให้คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่วและมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายในปี 2579 โดยการดำเนินการดังกล่าวนั้น มีคณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ (กอช.) คอยกำกับอีกด้วย