ชป.เดินหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าไผ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

กรมชลประทาน เดินหน้าจัดหาแหล่งน้ำช่วยชาวอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เร่งผลักดันโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หวังเป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้ชาวบ้านมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี

          นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 8 บ้านตีนตก ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นหุบเขา ทั้งยังเป็นจุดบรรจบของลำน้ำ 3 สาย ได้แก่ ลำห้วยผาลาด และลำห้วยสาขาจำนวน 2 สายของลำห้วยแม่ป่าไผ่ พื้นที่อ่างเก็บน้ำตั้งอยู่ในแนวเทือกเขาเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแม่แจ่มและป่าแม่ตื่น ลักษณะของตัวเขื่อนเป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนี่ยว ความสูง 50.50 เมตร ความยาว 290 เมตร ความกว้าง 8 เมตร ปิดกั้นลำห้วยแม่ป่าไผ่

โดยมีพื้นที่รับน้ำด้านเหนือเขื่อนประมาณ 73 ตารางกิโลเมตร สามารถเก็บกักน้ำได้กว่า 23.21    ล้านลูกบาศก์เมตร หากดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะมีพื้นที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯดังกล่าว ครอบคลุมทั้งระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายและฝั่งขวา ในพื้นที่ 9 หมู่บ้าน ของตำบลนาคอเรือ และอีก 2 หมู่บ้านของตำบลฮอด อีกด้วย

ทั้งนี้ จากการศึกษาวิเคราะห์ผลกระสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พบว่าราษฎรในพื้นที่ส่วนใหญ่ต่างเห็นด้วยกับการพัฒนาโครงการฯดังกล่าว และอยากให้โครงการฯเกิดขึ้นโดยเร็ว ซึ่งหลังจากดำเนินการก่อสร้างโครงการฯแล้วเสร็จ กรมชลประทานจะดำเนินการจัดตั้งองค์กรกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน โดยมีราษฎรในชุมชน รวมถึงผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ ทุกภาคส่วนในพื้นที่ร่วมกันดูแล และบริหารจัดการน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่ฯต่อไป

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บรรลุเป้าหมาย และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด กรมชลประทาน ได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของราษฎรในพื้นที่ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการฯ ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง และได้รับประโยชน์ตรงตามความต้องการของคนในพื้นที่ให้มากที่สุด