บางสะพานเร่งขุดลอกคลองลัดระบายน้ำลงทะเลป้องกันน้ำท่วม

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ได้มอบหมายให้ นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นผู้แทนเปิดงานคลองผันน้ำคลองบางสะพาน ร่วมกับ นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนายประมวล พงศ์ถาวราเดช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธี โดยมี นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ


สำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำคลองบางสะพานเป็นพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมซ้ำซากทุกปี โดยเฉพาะปี พ.ศ.2548 ที่เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ สร้างความเดือนร้อนและความเสียหายแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอบางสะพานเป็นอย่างมาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 9 จึงทรงมีพระราชดำริให้กรมชลประทาน หาแนวทางแก้ไขปัญหาอุทกภัยดังกล่าว โดยกรมชลประทานได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ บางส่วนในปี 2550 อาทิ การปรับปรุงคลอง และการก่อสร้างประตูระบายน้ำ และในปี 2560 ได้ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งเก็บกักน้ำอีกจำนวน 6 แห่ง โดยแบ่งเป็นโครงการปรับปรุงอ่างและฝายทดน้ำขนาดเล็กจำนวน 4 แห่ง ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2560 และก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลางอีกจำนวน 2 แห่ง คือ อ่างเก็บน้ำบ้านไทรทอง ความจุ 13 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน และมีแผนก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองลอยตอนล่าง ความจุ 17 ล้าน ลบ.ม. อีกในปี 2564-2569 รวมทั้งยังมีแผนดำเนินการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำจำนวน 9 แห่ง ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงานก่อสร้างแล้ว 1 แห่ง คือ ประตูระบายน้ำปลายคลองบางสะพาน ระยะเวลาก่อสร้างตั้งแต่ปี 2562-2563 ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างไปแล้วร้อยละ 31 นอกจากนี้ยังดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ด้วยการขุดขยายคลองอีกจำนวน 4 สาย ได้แก่ คลองบางสะพาน คลองแม่รำพึง คลองปัตตามัง และคลองเขาม้าร้อง รวมทั้งขุดคลองผันน้ำอีกจำนวน 3 สาย คือ คลองผันน้ำคลองบางสะพาน คลองผันน้ำแม่รำพึง-อ่าวบ่อทอง และคลองผันน้ำเขาม้าร้อง-อ่าวบางสะพาน


ทั้งนี้ โครงการคลองผันน้ำคลองบางสะพาน มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ โดยจะเร่งดำเนินการก่อสร้างในปี 2562 คาดว่าโครงการฯ จะแล้วเสร็จในปี 2563 ขณะนี้อยู่ในระหว่างการชดเชยค่าที่ดินให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการฯ ซึ่งหากโครงการฯ แล้วเสร็จจะช่วยให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิมาก ช่วยลดผลกระทบและความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางสะพานและพื้นที่ใกล้เคียง