เปิดเส้นทาง คมนาคม สู่การพัฒนา สารคดีสั้น ประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัดราชบุรี ตอนที่ 4

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ จังหวัดราชบุรี : สารคดีสั้น ประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดราชบุรี ตอนที่ 4 เปิดเส้นทาง (คมนาคม)

สู่การพัฒนา ด้วยศักยภาพด้านภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และพลวัตการผลิตอุตสาหกรรมด้านเกษตรเพื่อการส่งออก ปศุสัตว์ และผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆ การเติบโตของ GPP และความสุขมวลรวมของประชาชนทั้งหมดนี้ ส่งผลให้จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดยุทธศาสตร์สำคัญของการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และระบบขนส่งมวลชนให้มีมาตรฐานเทียบเท่านานาอารยประเทศ

ดังเช่น นโยบายก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-บ้านโป่ง-กาญจนบุรี / การคมนาคมขนส่งมวลชนระบบราง Standard Gauge Railway และการก่อสร้างรถไฟรางคู่ ช่วงนครปฐม-หัวหินของรัฐบาล ซึ่งจะตัดผ่านเขตอุตสาหกรรมใจกลางจังหวัดราชบุรี จะส่งผลต่อการอำนวยความสะดวกต่อการเดินทาง การขนส่งสินค้าสามารถประหยัดได้ทั้งต้นทุนและเวลาในการขนส่ง ทั้งหมดนี้ คือ ภาพยืนยันการเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็นมิตร เมืองแห่งความสงบสุข ไร้ซึ่งอาชญากรรมใหญ่ และภัยธรรมชาติ และการันตีการเป็นฐานผลิตอุตสาหกรรมเกษตร จังหวัดราชบุรีพร้อมแล้ว กับการเปิดโลกแห่งการท่องเที่ยวและเส้นทางธุรกิจ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน