เปิดรายละเอียด โครงการ สินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน ของออมสิน ปลอดชำระเงินต้นสูงสุด 2 ปี

ธนาคารออมสินได้มีโครงการ สินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนกิจการ หรือนำไปไถ่ถอนสัญญาขายฝาก ใช้ที่ดินเป็นหลักประกัน วงเงินกู้สูงสุดร้อยละ 70 ของราคาประเมินราชการ วงเงินกู้ 300,000 บาท ถึง 50 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.99% ตลอดสัญญา

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

1. เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

2. นิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย โดยให้ตรวจสอบงบการเงินจากระบบเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ (Enlite) หรือจากเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) จะต้องมีส่วนทุนเป็นบวกก่อนการขอกู้เงิน หากพบว่ามีส่วนทุนติดลบ ให้ดำเนินการเพิ่มทุนให้เป็นบวกให้แล้วเสร็จก่อนเสนอขออนุมัติและให้คงส่วนทุนเป็นบวกตลอดระยะเวลาของสัญญากู้

3. ต้องไม่เป็นผู้ประกอบธุรกิจ ดังนี้

-ไม่เป็นผู้ประกอบธุรกิจขายฝาก หรือธุรกิจการให้สินเชื่อที่มีลักษณะเดียวกับธนาคาร

– ไม่เป็นผู้ประกอบธุรกิจเก็งกำไรที่ดิน เช่น ธุรกิจนายหน้า หรือตัวแทน

วัตถุประสงค์

-เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กิจการ/เพื่อการลงทุน

-เพื่อไถ่ถอนจากการขายฝากเอกชนที่ทำสัญญาขายฝาก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ ไม่ให้ไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น หรือไม่ให้ไถ่ถอนจำนองจากเจ้าหนี้เงินกู้

ประเภทสินเชื่อ

เงินกู้ระยะยาว  (L/T)

จำนวนเงินให้กู้

ให้กู้ไม่เกินร้อยละ  70  ของราคาประเมินที่ดินของทางราชการ  ทั้งนี้  ไม่นำราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง  และต้นไม้ที่มีมูลค่า มาคำนวณจำนวนเงินให้กู้  โดยกำหนดวงเงินให้กู้ต่อราย  ดังนี้

-กรณีผู้กู้เป็นบุคคลธรรมดา จำนวนเงินให้กู้ตั้งแต่ 0.30 – 10 ล้านบาท

-กรณีผู้กู้เป็นนิติบุคคล จำนวนเงินให้กู้ตั้งแต่ 0.30 – 50 ล้านบาท

ทั้งนี้  วงเงินกู้สูงสุดจะต้องไม่เกินร้อยละ  50  ของรายได้รวมของงบการเงิน  (รอบบัญชีปี 2562 – ปี 2564  แล้วแต่กรณีใดสูงกว่า)

 ระยะเวลาชำระเงินกู้

สูงสุดไม่เกิน  7  ปี รวมระยะปลอดชำระเงินต้น  2  ปี

-ปีที่ 1 – 2 ชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน

-ปีที่ 3 – 7 ชำระเงินงวดเท่ากันทุกเดือน

ให้ลูกค้าเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกและนำเงินเข้าบัญชี  เพื่อสำรองการชำระหนี้  6  เดือน  โดยให้คำนวณจากจำนวนเงินชำระดอกเบี้ย  6  เดือน  และให้ลูกค้าให้ความยินยอมในการให้ธนาคารอายัดจำนวนเงินในบัญชีเพื่อสำรองการชำระหนี้ตามเงื่อนไข ตั้งแต่ปีที่ 1 เป็นต้นไปตลอดอายุสัญญา

อัตราดอกเบี้ย

-อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 5.99 ต่อปี ตลอดอายุสัญญากู้เงิน

-อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ ให้เป็นไปตามประกาศธนาคารออมสิน เรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ กรณีสินเชื่อธุรกิจและ SMEs

หลักประกันการกู้เงิน

-ที่ดินว่างเปล่า และ/หรือที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่มีเอกสารสิทธิเป็นโฉนดที่ดิน ทั้งนี้ หากขอกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่อง/เพื่อการลงทุน หลักประกันต้องปลอดภาระผูกพันก่อนขอกู้เงิน

-เจ้าของกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ จะต้องถือกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ก่อน วันที่ 31 ธันวาคม 2563

  กรณีผู้กู้เป็นบุคคลธรรมดา  เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินต้องเป็นของผู้กู้  และ/หรือคู่สมรส/ผู้ค้ำประกันในวงเงินสินเชื่อเดิม และ/หรือบุตร  บิดา  มารดา  ปู่  ย่า  ตา  ยาย  พี่ น้อง ร่วมบิดา/มารดาเดียวกันของผู้กู้/คู่สมรส/ผู้ค้ำประกันในวงเงินสินเชื่อเดิม

  กรณีผู้กู้เป็นนิติบุคคล  เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินต้องเป็นของผู้กู้  และ/หรือ  ผู้ถือหุ้น/กรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  ผู้ค้ำประกันในวงเงินสินเชื่อเดิม  และ/หรือ

 –คู่สมรส บุตร บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย พี่ น้อง ร่วมบิดา/มารดาเดียวกันของผู้ถือหุ้น/กรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/ผู้ค้ำประกันในวงเงินสินเชื่อเดิม

 –บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย พี่ น้อง ร่วมบิดา/มารดาเดียวกันของคู่สมรสของผู้ถือหุ้น/กรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/ผู้ค้ำประกันในวงเงินสินเชื่อเดิม

 –นิติบุคคลในกลุ่มกิจการเดียวกัน

ระยะเวลาโครงการ

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารออมสินได้ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่  31  มีนาคม  2565  หรือจนกว่าจะครบกำหนดวงเงิน 5,000 ล้านบาท แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนยื่นขอสินเชื่อได้ที่ https://www.gsb.or.th/ หรือ สแกน QR Code ยื่นขอสินเชื่อถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสินเชื่อแต่ละราย หลักเกณฑ์เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดรายละเอียด สินเชื่อเคหะ ของธนาคารออมสิน ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยนาน 6 เดือน

เช็กเลย! ออมสิน รวมมาตรการ พักชำระหนี้ สำหรับลูกค้ารายย่อย และเจ้าของธุรกิจ SMEs

อย่าลืม! ออมสินเปิดให้ ปรับโครงสร้างหนี้ ลูกหนี้รายย่อย โดยวิธีการรวมหนี้ ลงทะเบียนได้ถึง 31 ธ.ค. 2564

ข่าวล่าสุด

ดูทั้งหมด

ครม.แต่งตั้ง บุ๋ม ปนัดดา ร่วม 9 ผู้ทรงคุณวุฒิ คกก. ยาสูบแห่งชาติ

คณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง บุ๋ม ปนัดดา ติดโผ 9 ผู้ทรงคุณวุฒิควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ (คกก.) ตามที่สธ.ชงเสนอ

ตำรวจ งง! เสาไฟกลางถนน ก่อนโชว์สกิลเลี้ยวหลบซิกแซก

งานนี้ทำเอาตำรวจ ถึงกับงงกันเลย หลังจากเห็น เสาไฟกลางถนน ก่อนตำรวจ จะโชว์สกิลการเลี้ยวหักหลบเสาไฟแบบซิกแซก

รู้ไว้ใช่ว่า! ท่านั่งไหว้พระของ ชัชชาติ ที่มีประเด็นดราม่า โบราณทำมากว่า 100 ปี

กลายเป็นประเด็นดราม่าในวันเกิด ชัชชาติ ตื่นเช้ามาทำบุญใส่บาตรถูกชาวเน็ตท้วงติงท่านั่ง แต่รู้ไว้ใช่ว่า “ท่านั่งกระโหย่ง” มีใช้มาแล้วมากกว่า

วางเงินประกัน! ศาลปล่อยชั่วคราว ปริญญ์ ปมคดีกระทำอนาจาร

ศาลอาญากรุงเทพใต้ อนุญาตปล่อยชั่วคราว ปริญญ์ ปมคดีกระทำอนาจาร หลังยื่นคำร้อง พร้อมหลักทรัพย์เงิน จำนวน 1 แสนบาท