ราชกิจจาฯ ปลดล็อค โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ม.ขอนแก่น จัดหาวัคซีนโควิดได้เอง

รราชกิจจานุเบกษา ประกาศปลดล็อคให้ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถจัดหา ผลิต ขาย นำเข้า ซีนโควิดได้เอง

เมื่อวันที่ 15 ต.ค.ที่ผ่านมา “ราชกิจจานุเบกษา” ออกประกาศ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. ๒๕๖๔

มีเนื้อหาว่า  ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ อันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กอรปกับประกาศ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการ วัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 นั้น

เพื่อให้การบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขแก่ประชาชน ซึ่งอยู่ในหน้าที่และ ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึง การป้องกันการระบาดและความรุนแรงของโรคในจังหวัดขอนแก่น และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ มาตรา ๑๔ (๑) และมาตรา ๒๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับ มติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ จึงออกข้อบังคับ ไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการให้บริการ ทางการแพทย์และการสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. ๒๕๖๔ ”

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้ มหาวิทยาลัย หมายความว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น  สภามหาวิทยาลัย หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น อธิการบดี หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น การให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข หมายความว่า การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การควบคุมและฟื้นฟูสุขภาพ ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จัดหา ผลิต ขาย นำเข้า หรืออนุญาตและออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียนยา วัคซีน เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งอื่นที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องในการดำเนินการดังกล่าว ทั้งที่ดำเนินการ ในประเทศและในต่างประเทศ

ข้อ ๔ ให้อธิการบดีเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ทางการแพทย์และการสาธารณสุขในสถานการณ์และการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และให้มีอำนาจในการตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ หรือองค์กรระหว่างประเทศ อธิการบดีอาจมอบหมายหรือมอบอำนาจ ให้หน่วยงานของรัฐอื่นใด หน่วยงานภาคเอกชน บุคคล ทั้งในและต่างประเทศหรือผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยผู้ใดเป็นผู้รับมอบหมาย หรือได้รับมอบอำนาจ ดำเนินการแทนได้

ข้อ ๕ การให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขแก่ประชาชนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามข้อบังคับฉบับนี้ ให้ดำเนินการโดยคำนึงถึง ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ โดยให้พิจารณาถึงความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี และประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเป็นการเฉพาะ รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้อธิการบดีรายงานการดำเนินการตามข้อบังคับฉบับนี้ให้สภามหาวิทยาลัยทราบเป็นระยะ

ข้อ ๖ ยา วัคซีน เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และอื่น ๆ ที่จำเป็น ที่มหาวิทยาลัย จัดหามาเพื่อให้บริการสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ถือเป็นสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยที่ใช้เพื่อประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การบริการทางวิชาการ ย่อมไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดีและการบังคับทางปกครอง

ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๗ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่ง เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้สภามหาวิทยาลัย เป็นผู้วินิจฉัยถือเป็นที่สิ้นสุด

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ราชกิจจาฯ ประกาศ "ปลดล็อควัคซีนโควิด" ม.ขอนแก่นจัดหาได้เอง
ราชกิจจาฯ ประกาศ "ปลดล็อควัคซีนโควิด" ม.ขอนแก่นจัดหาได้เอง

ข่าวที่น่าสนใจ

หมอปลา หาม บาส มีดคู่ เข้าโรงพยาบาล ผ่าตัดด่วน หลังพบกระดูกแตก เส้นประสาทบาดเจ็บ เสี่ยงติดเชื้อ

พร้อมใช้งาน! Digital Health Pass ข้อมูลฉีดวัคซีน-ผลตรวจโควิด ผ่าน”หมอพร้อม” โชว์ก่อนขึ้นเครื่อง

แมวยังงง? ทาส ซื้ออาหารแมวออนไลน์ พอของมาถึงกลับ ได้ปืนไรเฟิล ของจริงมาแทน!

ข่าวล่าสุด

ดูทั้งหมด

เปิดที่แรก! เลขน่าลุ้น กองสลากฯพิมพ์หวยผิด 16 ธันวาคม 64 คอหวยตีเลขแล้ว

เลขน่าลุ้น กองสลากฯพิมพ์หวยผิด 16 ธันวาคม 64 ด้าน กองสลากฯยืนยัน ลอตเตอรี่ชุดดังกล่าวขึ้นเงินได้ตามปกติ ข่าวหวย

หมอเค้ก Magic stone ฟาดแล้ว 5 ราศี เตรียมรับทรัพย์! ขึ้นแท่นเศรษฐีนีในปี65

หมอเค้กMagic stone หมอดูสุดปังชื่อดังแห่งยุค เผย 5 ราศี มีเกณฑ์ร่ำรวยเตรียมนั่งบัลก์ลังตั่งทองเป็นเศรษฐีนีเมืองไทย โดยได้โพสต์ผ่านแฟนเพจ หมอเค้กMagic stone ว่า…

แก๊งเงินกู้ โทรศัพท์ทวงเงินมั่วขู่ให้จ่ายหนี้แทน โดยไม่รู้เลยว่ากำลังคุยกับตำรวจ

ตำรวจเป็นงง! แก๊งเงินกู้ โทรศัพท์ทวงเงินมั้ว อ้างญาติเป็นผู้ยืมแล้วไม่จ่ายบังคับให้ใช้หนี้แทน ยันถ้าไม่จ่ายพร้อมประจานและใช้ความรุนแรง

การตลาดสุดปัง ย่างเนยอุบล ขอตามเทรนด์ จ้างสาวสวย โนบรา เรียกลูกค้า เกินคาดคนแห่ต่อคิวแน่น

ถือว่าแผนการตลาดนี้ได้ผลเกินขาด เจ้าของร้าน ย่างเนยอุบล ของตามเทรนด์ดังในโลกออนไลน์ จ้างสาวสวย โนบรา เปิดอก คอลึกเรียกลูกค้า คิวแน่น ต่อคิวเข้าร้าน

อย่าหาทำ! ชายอิตาลีใส่แขนปลอมหลอกหมอ เพื่อ ฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด19

ฉีดวัคซีน — สำนักข่าวบีบีซีของอังกฤษรายงาน โดยอ้างจาก la Repubblica ซึ่งเป็นสื่อท้องถิ่นของอิตาลีว่า มีชายชาวอิตาลี อายุราว 50 ปี

พิมรี่พาย ซัดแหลก! เน็ตไอดอลระดับประเทศ ไม่โอนค่ากล่องสุ่ม 1 แสน!

พิมรี่พาย ซัดกลับแรง! หลังคนตั้งข้อสงสัย วิจารณ์กล่องสุ่ม เผย!เน็ตไอดอลระดับประเทศ ไม่โอนค่ากล่อง 1 แสนบาท