ราชกิจจานุเบกษา สํานักนายกรัฐมนตรี พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ 21 นาย

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี พระราชทานยศ ตำรวจชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ 21 นาย

วันที่ 26 พ.ย. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานยศตํารวจชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตํารวจชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ข้าราชการตํารวจที่ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามโครงการปรับเปลี่ยนกําลังพล รุ่นที่ 19 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จํานวน 21 ราย ได้แก่

1.พลตํารวจโท สมศักดิ์ จันทะพิงค์ เป็น พลตํารวจเอก
2.พลตํารวจตรี ทนงศักดิ์ ทั่งทอง เป็น พลตํารวจโท
3.พลตํารวจตรีสุรพล เกษประยูร เป็น พลตํารวจโท
4.พลตํารวจตรี โสพรรณ ธนะโสธร เป็น พลตํารวจโท
5.พลตํารวจตรี อดุลย์ รัตนภิรมย์ เป็น พลตํารวจโท
6.พลตํารวจตรีหญิง สุวรรณี วุฒิณรงค์ตระกูล เป็น พลตํารวจโทหญิง
7.พันตํารวจเอก กิจจ์พัฒน์ แตงจุ้ย เป็น พลตํารวจตรี
8.พันตํารวจเอก บุญส่ง นามกรณ์ เป็น พลตํารวจตรี
9.พันตํารวจเอก ปราโมทย์ ไชยชิต เป็น พลตํารวจตรี
10.พันตํารวจเอก พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ เป็น พลตํารวจตรี
11.พันตํารวจเอก ยงยุทธ จันตะบุตร เป็น พลตํารวจตรี
12.พันตํารวจเอก วิโรจน์ เหมือนแท้ เป็น พลตํารวจตรี
13.พันตํารวจเอก ศิริพงษ์ เพ็ชรศิริรักข์ เป็น พลตํารวจตรี
14.พันตํารวจเอก สมหมาย อุปถัมภ์ เป็น พลตํารวจตรี
15.พันตํารวจเอก สุวรรณ ห้วยธาร เป็น พลตํารวจตรี
16.พันตํารวจเอก อวิรุทธ์ รัชชุศิริ เป็น พลตํารวจตรี
17.พันตํารวจเอก อํานวย มณีรัตน์ เป็น พลตํารวจตรี
18.พันตํารวจเอก เอกวุฒิ เสน่ห์พร เป็น พลตํารวจตรี
19.พันตํารวจเอกหญิง นพวรรณ คงสวัสดิ์ เป็น พลตํารวจตรีหญิง
20.พันตํารวจเอกหญิง ประกายจันทร์ สุนทรศร เป็น พลตํารวจตรีหญิง
21.พันตํารวจเอกหญิง สินีนาฏ กองมงคล เป็น พลตํารวจตรีหญิง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี