โพลเผยประชาชนเบื่อ“กมธ.ปราบโกง” ชี้หนุน “เสรีพิศุทธ์” นั่งประธาน

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ปัญหาในกรรมาธิการ ปปช. สภาผู้แทนราษฎร” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2562 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,257 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับปัญหาในกรรมาธิการ ปปช. สภาผู้แทนราษฎร

โดยการสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95.0

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อความขัดแย้งในกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 51.71 ระบุว่า น่าเบื่อ ควรหยุดทะเลาะกัน หันมาทำงานให้ประชาชนได้แล้ว รองลงมา ร้อยละ 24.74 ระบุว่า พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส เป็นประธานกรรมาธิการที่แข็งแกร่ง มีจุดยืน ร้อยละ 12.33 ระบุว่า พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส เป็นประธานกรรมาธิการที่แข็งกร้าวเกินไป ร้อยละ 10.50 ระบุว่า ประธานฯ เสนอแต่เรื่องเดิม ๆ ที่ไม่เป็นประโยชน์กับประชาชน เช่น เรื่องการถวายสัตย์ ของนายกฯ ร้อยละ 9.71 ระบุว่า กรรมาธิการที่มีอายุน้อยบางคน ไม่มีสัมมาคารวะในการพูดกับประธานฯ ที่มีอาวุโสมากกว่า ร้อยละ 6.68 ระบุว่า ประธานฯ ยึดมั่นในความถูกต้อง เสนอให้กรรมาธิการพิจารณาเรื่องที่สำคัญ ร้อยละ 4.46 ระบุว่า ประธานฯ ไม่มีวุฒิภาวะในการโต้เถียงกับ กรรมาธิการที่มีอายุน้อยกว่า ร้อยละ 4.06 ระบุว่า กรรมาธิการบางคนสนใจแต่จะปลดประธานฯ ไม่ทำอย่างอื่นเลย ร้อยละ 1.27 ระบุว่า กรรมาธิการบางคนจำเป็นต้องเสนอปลดประธานฯ เพื่อให้การทำงานของกรรมาธิการไปต่อได้ และร้อยละ 3.66 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อการเปลี่ยนประธานกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร (พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส) พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 47.57 ระบุว่า ไม่ควรเปลี่ยนประธานฯ รองลงมา ร้อยละ 34.77 ระบุว่า ควรเปลี่ยนประธานฯ ร้อยละ 17.18 ระบุว่า ไม่แน่ใจ และร้อยละ 0.48 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ ท้ายที่สุด เมื่อถามถึงระดับความขัดแย้ง หากมีการเปลี่ยนประธานกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 46.38 ระบุว่า ความขัดแย้งในกรรมาธิการจะยังคงเหมือนเดิม รองลงมา ร้อยละ 24.82 ระบุว่า ความขัดแย้งในกรรมาธิการจะลดลง ร้อยละ 15.04 ระบุว่า ความขัดแย้งในกรรมาธิการจะมากขึ้น ร้อยละ 13.05 ระบุว่า ไม่แน่ใจ และร้อยละ 0.71 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 9.23 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.70 มีภูมิลำเนาอยู่ปริมณฑล และภาคกลาง ร้อยละ 18.22 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 33.41 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.44 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ ตัวอย่างร้อยละ 50.04 เป็นเพศชาย และร้อยละ 49.96 เป็นเพศหญิง
ตัวอย่างร้อยละ 7.64 มีอายุ 18 – 25 ปี ร้อยละ 14.16 มีอายุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 24.26 มีอายุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 31.66 มีอายุ 46 – 59 ปี และร้อยละ 22.28 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ตัวอย่างร้อยละ 93.87 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 4.06 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.88 นับถือศาสนาคริสต์ และอื่น ๆ และร้อยละ 1.19 ไม่ระบุศาสนา ตัวอย่างร้อยละ 21.64 สถานภาพโสด ร้อยละ 73.51 สมรสแล้ว ร้อยละ 3.58 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ และร้อยละ 1.27 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส
ตัวอย่างร้อยละ 29.59 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 31.03 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 8.91 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 23.71 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 5.33 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 1.43 ไม่ระบุการศึกษา
ตัวอย่างร้อยละ 9.31 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 12.89 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 20.44 ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 16.39 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 16.47 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 20.28 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน ร้อยละ 2.63 เป็นนักเรียน/นักศึกษา และร้อยละ 1.59 ไม่ระบุอาชีพ
ตัวอย่างร้อยละ 18.54 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 21.64 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 24.34 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 11.93 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 6.37 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท ร้อยละ 7.32 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 9.86 ไม่ระบุรายได้

ทำได้ลงคอ!! สาวคุมโม่งนำแมว 4 ชีวิต ไปทำแบบนี้ได้ยังไง??

ผู้สื่อขายรายงานว่าเพจเฟซบุ๊ก The Voice (เสียงจากเรา) ซึ่งเป็นเพจเกี่ยวกับสุนัขและ แมว ที่ถูกทิ้ง พลัดหลง ได้รับอุบัติเหตุ หรือ ป่วยหนัก

พลังประชารัฐ มีลุ้น หลัง เพื่อไทย ถอนตัวไม่ส่งส.ส.สู้ศึกเลือกตั้งซ่อมลำปาง

นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย ผู้อำนวยการพรรค เพื่อไทย ได้เปิดเผยถึงกรณีที่นายพินิจ จันทรสุรินทร์ อดีต ส.ส.หลายสมัยจะไม่ลงสมัครเลือกตั้งซ่อมส.ส.ลำปาง

ปุ๋ย พรทิพย์ โพสต์ซึ้ง ถึงอดีตพร้อมบอกจะสนับสนุนองค์กรมิสยูนิเวิร์สต่อไป

ถ้าพูดถึง มิสยูนิเวิร์ส ปี 1988 คงจะไม่มีใครไม่รู้จัก ปุ๋ย พรทิพย์ นาคหิรัญกนก ธอเป็นตัวแทนชาวไทยคนที่ 2 ที่ได้รับตำแหน่งนางงามจักรวาล

โหรจตุพร ทำนาย ม็อบใหญ่กำลังจะมา ไร้แกนนำ อาละวาดหนัก

จตุพร พรหมพันธุ์ ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ(นปช.) เฟซบุ๊กไลฟ์“Jatuporn Prompan – จตุพรพรหมพันธุ์” ในรายการ PEACE TALK