บทความตอนที่ 3 การควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา : ต้องตรวจ เพราะต้องห้าม

การควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา ถือเป็นการรักษาความเป็นธรรมของการแข่งขันกีฬา และประกันสุขภาพของนักกีฬาที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการใช้สารเหล่านั้น การดำเนินการควบคุมสารต้องห้าม เป็นการดำเนินการตามกฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก ซึ่งมีมาตรฐานการตรวจที่เป็นสากล ดังนั้น นักกีฬาและผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในวงการกีฬาทุกคน จึงควรศึกษาขั้นตอนการเก็บตัวอย่างของเจ้าหน้าที่ควบคุมสารต้องห้าม หรือ DCO  ซึ่งจะมีอยู่ทั้งสิ้น 5 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1. การสุ่มเลือกนักกีฬา  การเรียกตรวจสามารถดำเนินการได้ใน 2 ช่วง คือในช่วงการแข่งขัน และนอกช่วงการแข่งขัน
–  สำหรับการเลือกตรวจในช่วงการแข่งขัน จะเป็นไปได้หลายแนวทาง ทั้งโดยการสุ่มเลือก หรือเลือกจากผลการแข่งขัน หรือจะ Focus ไปที่นักกีฬากลุ่มเสี่ยง
–  สำหรับการตรวจนอกช่วงการแข่งขัน นักกีฬาสามารถโดนสุ่มตรวจได้ตลอดเวลา และทุกสถานที่ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้นักกีฬาทราบล่วงหน้า

2.เรื่องการแจ้งนักกีฬา  จะมีขั้นตอนเหมือนกัน ไม่ว่าจะอยู่นอกหรือในช่วงการแข่งขัน

          ถ้าเราถูกเรียกตรวจ เจ้าหน้าที่ DCO จะแสดงบัตรประจำตัว และอธิบายถึงสิทธิ์และความรับผิดชอบต่าง ๆ ในกระบวนการตรวจสารต้องห้าม    

          ต่อจากนั้นเราก็จะต้องลงชื่อในแบบฟอร์มเพื่อยอมรับขั้นตอนการตรวจ และไปรายงานตัวที่สถานีควบคุมสารต้องห้ามทันที

         แต่ก็มีข้อยกเว้นให้ยืดเวลาออกไปได้นะครับ อย่างในกรณีที่เรามีเหตุอันสมควร ย้ำ!มีเหตุอันสมควร เช่น กำลังถูกสัมภาษณ์อยู่ / กำลังรับเหรียญรางวัล หรือว่าเรากำลังรักษาอาการบาดเจ็บ
และเมื่อมาถึงสถานีฯ แล้ว สิ่งที่ควรระวัง คือ ห้ามรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มจากผู้อื่นเด็ดขาด แต่สามารถรับประทานอาหารที่เตรียมมาเอง และดื่มน้ำได้เฉพาะที่ทางสถานีจัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น

         ในระหว่างการดำเนินการเก็บตัวอย่าง ห้ามทำการถ่ายรูป ถ่ายวิดีโอ หรืออัดเทปใด ๆ  โดยที่เจ้าหน้าที่จะอยู่กับเราตลอดเวลา จนกว่าจะเสร็จสิ้นการทดสอบ

3. กระบวนการเก็บตัวอย่าง กระบวนการนี้หลายคนอาจวิกตกกังวล แต่ไม่ต้องกลัวครับ เพราะเราสามารถนำผู้ติดตามเข้าสถานี ฯ ได้ 1 คน  โดยนักกีฬาที่โดนตรวจต้องยื่นเอกสารแสดงตัวตนทั้งหมด  หลังจากนั้นก็ทำการเลือกอุปกรณ์บรรจุปัสสาวะ และเมื่อพร้อมในการเก็บตัวอย่างปัสสาวะ จะมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นเพศเดียวกันเข้าไปสังเกตุการณ์ด้วย จนได้ปริมาณปัสสาวะตามที่กำหนดอย่างน้อย 90 มิลลิลิตร และนักกีฬาก็ต้องนำมาเทใส่ขวดตัวอย่าง แบ่งเป็น ขวด B 30 มิลลิลิตร และขวด A 60   มิลลิลิตร และทำการปิดผนึกขวด ขั้นตอนทั้งหมดเหล่านี้นักกีฬาต้องทำด้วยตนเองทั้งหมด
              ขั้นตอนต่อมา ให้เราต้องกรอกแบบฟอร์มควบคุมสารต้องห้าม (DCF) และหากมีข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมในขั้นตอนการตรวจ ก็สามารถบันทึกลงใน DCF ไว้ จากนั้นตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อย ก่อนลงชื่อในแบบฟอร์มจากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำตัวอย่างที่เก็บได้และสำเนาแบบฟอร์ม ไปส่งยังห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจาก WADA ส่วนสำเนาอีก 1 ชุด จะส่งไปยัง DCAT และตัวนักกีฬาก็จะถือไว้ 1 ชุด

.
กระบวนการที่ 4. การวิเคราะห์ตัวอย่าง
เมื่อตัวอย่างถึงห้องปฏิบัติการ ขวด A จะถูกนำไปตรวจวิเคราะห์ ส่วนขวด B จะถูกนำไปเก็บรักษาอย่างปลอดภัย ไว้สำหรับรอใช้ตรวจวิเคราะห์ เพื่อยืนยันผลจากขวด A ในภายหลัง


.
ขั้นตอนสุดท้าย คือ กระบวนการจัดการกับผลตรวจ โดยทางห้องปฏิบัติการจะรายงานผลการตรวจไปยังสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา (DCAT) และส่งสำเนาไปยัง WADA ส่วนอีกชุดส่งไปยังสหพันธ์กีฬานานาชาติ (IF) ด้วย เพื่อการยืนยันความถูกต้องให้ครบถ้วน และในกรณีที่ผลการตรวจพบสารต้องห้าม นักกีฬาผู้นั้นมีสิทธิในการขอตรวจผลซ้ำอีกครั้งจากขวด B เพื่อความยุติธรรมและโปร่งใสที่สุดจากนั้นจึงจะนำเข้ากระบวนการการพิจารณาโทษต่อไป


.
กระบวนการลงโทษนักกีฬา หรือบุคคลซึ่งสนับสนุนการกีฬา คณะกรรมการพิจารณาโทษจะพิจารณาโทษภายใน 30 วัน และแจ้งผลการพิจารณาโทษแก่นักกีฬาและผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงสหพันธ์กีฬานานาชาติ และ WADA ทราบ และหากนักกีฬาหรือผู้เกี่ยวข้องมีความผิดจริง อาจถูกห้ามไม่ให้เกี่ยวข้องกับกีฬาตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด โดยอาจมีโทษสูงสุดถึงการห้ามยุ่งเกี่ยวกับกีฬาไปตลอดชีวิต และอาจมีการเรียกเหรียญรางวัลหรือเงินรางวัลที่ได้รับคืนได้ด้วย


สำหรับกระบวนการลงโทษ ไม่ได้มีเพียงนักกีฬาเท่านั้นที่จะถูกลงโทษ แต่ยังมีบุคคลซึ่งสนับสนุนการกีฬา เช่น ผู้ฝึกสอนซึ่งหากฝ่าฝืนกฎ ก็อาจถูกลงโทษได้เช่นกัน โดยคณะกรรมการพิจารณาโทษจะพิจารณาหากมีมติเช่นไร กกท. จะดำเนินการแจ้งผลของการพิจารณาไปยังนักกีฬา หรือบุคคลซึ่งสนับสนุนกีฬาที่ฝ่าฝืนกฎ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง สหพันธ์กีฬานานาชาติ และ WADA  ทราบ ดังนั้น การลงโทษอาจถูกห้ามไม่ให้เกี่ยวข้องกับกีฬาตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด หรืออาจมีโทษสูงสุดถึงการห้ามยุ่งเกี่ยวกับกีฬาไปตลอดชีวิต และอาจมีการเรียกเหรียญรางวัลหรือเงินรางวัลที่ได้รับคืนได้ด้วย หากนักกีฬา หรือบุคคลซึ่งสนับสนุนกีฬาที่ฝ่าฝืนกฎ ไม่พอใจในผลการพิจารณา สามารถยื่นคำขออุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับผลการพิจารณา โดยคำวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

ราคาทองคำ ปรับขึ้น-ลง 13 ครั้ง รูปพรรณขายออก 25,300 บาท

ราคาทองคำ วันนี้ อังคารที่ 25 ก.พ. 63 สมาคมทองคำปรับราคา ปรับราคา 13 ครั้ง ทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 24,700.00 ขายออกบาทละ 24,800 ทองรูปพรรณ

บรรยิน – พวก คอตกนอนเรือนจำ – เผยแผนลับ อุ้มฆ่าพี่ชายผู้พิพากษา(คลิป)

บรรยิน ตั้งภากรณ์ และพวก คอตกนอนคุกหลังศาลไม่ให้ประกันตัว คดีอุ้มสังหารพี่ชายผู้พิพากษา เนื่องจากคดีนี้มีอัตราโทษสูง กองปราบฯคุมตัวแล้ว

กรมควบคุมโรค เตือน กลับจากประเทศเสี่ยงติด ไวรัสโคโรนา กักตัวเอง 14 วัน

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เตือนระดับ 3 หลีกเลี่ยงการเดินทางไปประเทศ ไวรัสโคโรนา แพร่ระบาด ขอความร่วมมือให้นักเรียน นักศึกษา

กรมชลประทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้งเมืองโคราช

นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจาก ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน

หมอ ชี้ เหตุควมคุมเชื้อ โควิด-19 ยากขึ้น เพราะคนไทยอดซื้อทัวร์ลดราคาไม่ได้!

หมอ ชี้ เหตุควบคุมเชื้อ โควิด-19 ยากขึ้นเพราะทัวร์โปรไฟไหม้ ซึ่งหลายเว็บไซต์จัดทัวร์เดินทางไปประเทศที่มีกลุ่มเสี่ยงของโควิด-19 ชนิดแบบว่าลดกระหน่ำสุดๆ