ทช. ร่วมมือกับ มก. จัดเสวนาทางวิชาการเรื่อง “วิกฤตอ่าวไทย รวมใจแก้ไข…มุ่งไป SDGs”

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) จัดโครงการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “วิกฤตอ่าวไทย รวมใจแก้ไข…มุ่งไป SDGs” โดยได้รับเกียรติจากพลเอก เอกชัย จันทร์ศรี ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ในการนี้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ คณบดีคณะประมง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรณ์ธำรง นาวาสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและประชาสัมพันธ์ คณะประมง ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้แทนจากผู้ประกอบการภาคเอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน เข้าร่วมเสวนาครั้งนี้ ณ ห้องสุธรรม อารีกุล อาคารสารสนเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ พลเอก เอกชัย จันทร์ศรี ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า จากปัญหาการระบายมลพิษลงสู่อ่าวไทยที่ไม่สามารถควบคุมได้มาเป็นเวลายาวนานเกินกว่าทะเลไทยจะรับได้ ประกอบกับการใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างขาดการควบคุมที่ทั่วถึง ส่งผลให้ทรัพยากรชีวภาพของอ่าวไทยเข้าสู่สภาวะวิกฤต เกิดปัญหาความขัดแย้งมากมายในสังคมไทย นอกจากนี้นโยบายในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกของรัฐบาลที่เป็นความหวังในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในภาคตะวันออกก็ได้เริ่มดำเนินการอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาที่ผ่านมานี้ การรับมือกับสถานการณ์ที่วิกฤตของคุณภาพน้ำทะเลในอ่าวไทยของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องที่ละเลยไม่ได้อย่างเด็ดขาด ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาข้อมูล องค์ความรู้ เทคโนโลยี และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาดังกล่าวได้มีการเก็บรวบรวมและสะสมมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานกว่า 20 ปี ทั้งจากภาครัฐและภาคนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ก็ตาม การบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ ที่จะนำไปสู่การขับเคลื่อนกระบวนการในการรองรับหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันยังไม่มีการพูดคุยกันอย่างเป็นรูปธรรม

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมาคมนิสิตเก่าแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของการเป็นแหล่งความรู้ และศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ สำหรับการแก้ปัญหาในมิติต่างๆ ที่เกิดขึ้นในทะเลไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอ่าวไทยตอนใน จึงได้จัดเสวนาทางวิชาการเรื่อง “วิกฤตอ่าวไทย รวมใจแก้ไข…มุ่งไป SDGs” ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 – 11.30 น. ณ ห้องสุธรรม อารีกุล อาคารสารสนเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ เพื่อรวบรวมและนำเสนอองค์ความรู้ที่มีอยู่ในหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการที่เหมาะสมภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาใช้ในการกำหนดกลยุทธ์บริหารจัดการและรับมือกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการสัมมนาทางวิชาการดังกล่าวจะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการช่วยสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงในปัญหาที่วิกฤตในอ่าวไทย ณ ปัจจุบัน สำหรับกิจกรรมภายในงานได้มีการบรรยายพิเศษจากผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อเรื่อง “วิกฤตทะเลไทยกับทางออกใหม่เพื่อการจัดการ” พร้อมทั้งการเสวนาจากนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ รวมถึงการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับงานด้านทรัพยากรทะเลอีกด้วย