“เมืองไทยประกันชีวิต” ออกมาตรการ ช่วยเหลือลูกค้าประสบอุทกภัย!!

เมืองไทยประกันชีวิต ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ที่ได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนโพดุล และพายุโซนร้อนคาจิกิ

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ
ได้ออกมาตรการ เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เอาประกันภัยของบริษัทฯ ที่ประสบภัยจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนโพดุล และพายุโซนร้อนคาจิกิ โดยระบุดังนี้

1.กรณีกรมธรรม์ครบกำหนดระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัย ในระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 บริษัทฯ จะขยายระยะเวลาผ่อนผันออกไปอีก 60 วัน นับแต่วันครบระยะเวลาผ่อนผันเดิม

2.กรณีกรมธรรม์ขาดอายุ หรือเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จอัตโนมัติ หรือแปลงเป็นกรมธรรม์แบบขยายเวลาอัตโนมัติในระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 หากมีการขอต่ออายุกรมธรรม์ หรือขอกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่กรมธรรม์ขาดอายุ หรือเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จอัตโนมัติ หรือแปลงเป็นกรมธรรม์แบบขยายเวลาอัตโนมัติ บริษัทฯ จะยกเว้นดอกเบี้ยและงดการตรวจสุขภาพในระหว่างนั้น

3.กรณีกรมธรรม์มีการนำมูลค่าเวนคืนมาชำระเบี้ยประกันภัยโดยอัตโนมัติ ในระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 บริษัทฯ จะยกเว้นดอกเบี้ยหากชำระคืนเงินกู้ชำระเบี้ยประกันภัยอัตโนมัติเต็มจำนวน ภายใน 6 เดือน นับแต่วันครบกำหนดชำระ

4.กรณีกรมธรรม์สูญหายหรือเสียหายจากเหตุการณ์สาธารณภัยนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการออกกรมธรรม์ทดแทนให้ใหม่โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม

อย่างไรก็ตาม ตามรายงานสถานการณ์สาธารณภัย จากกรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ตามที่มีการแจ้งภูมิลำเนา ในกรมธรรม์อยู่ในเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย จากอิทธิพลของพายุ จำนวน 25 จังหวัดได้แก่ เชียงใหม่, แพร่, น่าน, แม่ฮ่องสอน, ลำปาง, อุตรดิตถ์, เพชรบูรณ์, พิษณุโลก, สุโขทัย, พิจิตร, อุบลราชธานี, ขอนแก่น, อุดรธานี, อำนาจเจริญ, นครพนม, ร้อยเอ็ด, ยโสธร, กาฬสินธุ์, มุกดาหาร, ชัยภูมิ, ศรีสะเกษ, สกลนคร, มหาสารคาม, สระแก้ว และระนอง

อ่านข่าว Bright Today