เวทีหนี่งเดียวในประเทศไทย Mr & Miss siam bharata 2017

จัดตั้งขึ้นเพื่อความสัมพันธ์ทางการทูต ไทยกับ อินเดีย ปีที่70 เป็นฑูตแลกเปลี่ยนไทย-อินเดีย
เป็นเวทีที่มีทั้งชายและหญิง เวทีเดียวกัน จะโชว์ชุดในการใส่ชุดอินเดีย ในการขึ้นประกวด เป็นปีท่ี2 คัดเลือกจากทั้งประเทศ ผู้ชนะเลิศและรองผู้ชนะเลิศ ได้รับคัดเลือกต่อยอดให้ไปประกวดเวทีดังๆในประเทศอินเดียอีกด้วย ผู้เข้าประกวด ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการคนดังอย่าง พิ้งกี้-สาวิกา และ นาตาลี เกลโบว่า เป็นคนตัดสิน