ปปง.สั่งอายัดทรัพย์ 51 ล้าน คดี “วัฒนา” เรียกรับสินบนบ้านเอื้ออาทร

ปปง.สั่งอายัดทรัพย์มูลค่ากว่า 51 ล้าน กรณี “วัฒนา เมืองสุข”ถูกฟ้องทุจริตเรียกรับสินบนในโครงการบ้านเอื้ออาทร สมัยนั่งเก้าอี้ว่าการฯ พม.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้เผยแพร่คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.51/2562 ลงวันที่ 28 ก.พ.62 เรื่องอายัดทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดไว้ชั่วคราว กรณีเรื่องร้องเรียน นายวัฒนา เมืองสุข อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีพฤติการณ์ทุจริต เรียกรับสินบนโครงการบ้านเอื้ออาทร อันเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์การกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ

ผู้ร้องเรียนได้แจ้งว่า นายวัฒนา จะหาบริษัทหรือบุคคลมารับทำโครงการบ้านเอื้ออาทรและส่งเรื่องให้การเคหะแห่งชาติรออนุมัติ โดยมีข้อแม้ว่าผู้ร่วมโครงการจะต้องจ่ายค่าตอบแทนยูนิตละ 10,000 บาท ซึ่งกรณีดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) ได้ดําเนินการไต่สวน นายวัฒนา กับพวก รวม 20 ราย ว่ามีพฤติการณ์ทุจริตเรียกรับสินบนในโครงการบ้านเอื้ออาทรหรือไม่ ต่อมาได้มี มติชี้มูลความผิดทางอาญานายวัฒนา กับพวก 8 ราย ปัจจุบันคดีดังกล่าวอยู่ระหว่าง การพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง หลังจากนั้น คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ดําเนินการไต่สวนและชี้มูลความผิดทางอาญาแก่บุคคลเพิ่มเติม 11 ราย

จากการรวบรวมพยานหลักฐานดังกล่าว มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายวัฒนา กับ พวก เป็นผู้มีพฤติการณ์แห่งการกระทําความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา 3 (5) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายวัฒนา กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดดังกล่าว

โดยทรัพย์สินที่คณะกรรมการ ปปง. อายัดเป็นที่ดิน 13 แปลง ในพื้นที่เขตลาดพร้าวและเขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ในชื่อ นางสุดา คุณจักร รวมราคาประเมิน 51,532,950 บาท มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่ 12 ก.พ.62 -12 พ.ค.62 โดยผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สิน และผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สิน ประสงค์ขอเพิกถอนคำสั่งอายัด สามารถยื่นคำขอต่อเลขาฯ ปปง. พร้อมหลักฐานที่แสดงว่าทรัพย์สินที่ถูกอายัด ไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ที่รับแจ้งคำสั่งนี้
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ