พลเอกสายหยุด นำทหาร-ขรก.-นักธุรกิจ ยื่น 3 ข้อเรียกร้อง ประยุทธ์ ลาออก

พลเอกสายหยุด เกิดผล นำคณะประชาชน ยื่น 3 ข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล และขอให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลาออก โดยพลเอกสายหยุด แสดงความห่วงใยประเทศ และข้อเรียกร้องต่อผู้มีอำนาจ
การชุมนุมของประชาชนในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาได้สะท้อนให้เห็นว่า ความรู้สึกไม่พอใจต่อคณะผู้ปกครองประเทศที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ขยายตัวและมีแนวโน้มที่รุนแรงจริงจังมากขึ้น ไม่ว่ารัฐบาลจะใช้กลไกรัฐ มาตรการ หรือ พรก.สถานการณ์ฉุกเฉินในระดับร้ายแรง การจับกุมแกนนำ หรือ ใช้วิธีการทางกฎหมายใดๆก็ไม่สามารถห้ามปรามการแสดงออกถึงความไม่พอใจของประชาชนได้

ปชป. พร้อมปกป้องสถาบัน ชาติ กษัตริย์ ลั่น เป็นอุดมการณ์ตั้งแต่ตั้งพรรค

ยิ่งการใช้กำลังรุนแรงเพื่อสลายการชุมนุมในคืนวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ไม่เป็นไปตามหลักสากลของสหประชาชาติที่ต้องแยกแยะระหว่างการชุมนุมที่ผิดกฎหมายและการชุมนุมที่ไม่มีความรุนแรง แต่รัฐกลับเลือกใช้วิธีการจัดการสลายฝูงชนโดยใช้น้ำฉีดผสมสารเคมี และกองกำลัง ราวกับการจัดการจลาจลทั้งที่เป็นการชุมนุมโดยสงบ ไม่มีอาวุธ ไม่มีการเข้าทำลายสถานที่ หรือก่ออันตรายต่อชีวิตทรัพย์สิน และกลุ่มผู้ชุมนุมยังประกอบด้วยเด็ก เยาวชน นักเรียน สตรี จำนวนมาก ถือเป็นการขาดความชอบธรรมในการปกครองประเทศ

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน เผยสถิติ คณะราษฎร ถูกจับ-ดำเนินคดี

สาเหตุที่สำคัญที่นำไปสู่การชุมนุม คือ ความไม่พอใจต่อการบริหารประเทศที่ล้มเหลวทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง ตลอดจนการเห็นว่ารัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสำคัญนั้นถูกสร้างขึ้นอย่างไม่เป็นกลาง เจตนาเพื่อการสืบทอดอำนาจในคณะพวกของตัวเอง และ การชุมนุมของประชาชน นักเรียน และนักศึกษากลับถูกคุกคาม จับกุมคุมขังอย่างไม่เป็นธรรม

เพื่อให้เกิดการแก้ไขที่ตรงกับสาเหตุ คณะประชาชนที่ประกอบด้วยอดีตนักการเมือง นักการทหาร อดีตข้าราชการระดับสูง นักวิชาการ นักธุรกิจ มีความห่วงใยต่อสถานการณ์บ้านเมืองและขอแสดงจุดยืนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีต่อประเทศ 3 ข้อดังนี้

ข้อที่ 1 ถึงเวลาแล้วที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องเสียสละตนเอง ด้วยการลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เพื่อให้บ้านเมืองเดินต่อไปได้ เพราะท่านเป็นศูนย์กลางของความขัดแย้งรังแต่จะนำไปสู่การบานปลายของสถานการณ์ที่ไม่พึงปรารถนา การลาออกนั้นเพื่อให้รัฐสภาได้ใช้กลไกในรัฐสภาลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีตามมาตรา 272 ของรัฐธรรมนูญ โดยขอให้สมาชิกวุฒิสภาลงคะแนนอย่างเป็นอิสระ หรืองดออกเสียง แต่หากไม่มีผู้ทีอยู่ในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองที่เหมาะสม ก็สามารถใช้วรรคสองของมาตรา 272 เลือกบุคคลที่อยู่ภายนอกบัญชีรายชื่อ ด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของรัฐสภาได้

ข้อที่ 2 คณะผู้บริหารใหม่ จะอยู่ในวาระเพียงแค่เวลาที่เหลือของรัฐสภาชุดปัจจุบัน โดยมีภารกิจหลัก คือ การส่งเสริมให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญของประชาชนทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในเวลาไม่นาน และหากร่างรัฐธรรมนูญเสร็จและผ่านการลงประชามติจากประชาชนแล้ว ให้มีการยุบสภาและเลือกตั้งใหม่ ส่วนการคงอยู่หรือเปลี่ยนแปลงองค์กรอิสระต่างๆรวมทั้งศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญใหม่

ศปก.นรม. ศูนย์ข่าวรัฐบาล-นายกฯโพสต์ “นายกฯลุงตู่ ผิดอะไร ?”

ข้อที่ 3 รัฐบาลต้องปล่อยตัวนักเรียน นักศึกษาและประชาชนที่ถูกจับกุมจากการชุมนุมในช่วงที่ผ่านมาอย่างไม่มีเงื่อนไข หากจะมีการดำเนินคดีต้องเลือกกรณีที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ไม่ใช่คดีมโนสาเร่ และไม่เลือกปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้สึกว่า รัฐบาลบังคับใช้กฎหมายที่เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ในขณะเดียวกันหากสามารถใช้หลักรัฐศาสตร์นำหลักนิติศาสตร์ตามสถานการณ์โดยเน้นความสงบของบ้านเมืองเป็นหลัก

ข้อเสนอทั้ง 3 ประการนี้ เป็นข้อเสนอที่ตรงไปตรงมาที่สุดโดยปราศจากความเอนเอียงทางการเมืองใดๆ เพื่อให้บ้านเมืองเดินไปข้างหน้าได้ โดยมีผู้เห็นชอบร่วมลงนามข้างท้ายนี้

1 กมล กมลตระกูล
2 กรฤต แก้วเมือง
3 กรองทอง มณีสิน
4 กฤตสุเมธ ชัยรัตน์
5 กฤษณ์ ขำทวี
6 กฤษณ์ แจ้งจรัส
7 กฤษณา ไวสำรวจ
8 กัญญารัตน์ บุญนอก
9 กันตนา นามสันตผ์
10 กาญจนี วัลยเสวี
11 การุณ ใสงาม
12 กุลชลี งามกาญจนรัตน์
13 เกษม ศุภสิทธิ์
14 เกียรติศักดิ์ แฉ่งสูงเนิน
15 เกียรติศักดิ์ ตันติจริยาพันธ์
16 คงเจตน์ พร้อมนำพล
17 จรณ วันแต่ง
18 จรัญ วงศ์สวัสดิ์
19 จันทนิภา คำจันทร์
20 จำรัส กาสุริยะ
21 จุลภาส เครือโสภณ
22 เฉลิม สารสิงห์
23 ชัชชัย คุ้มทวีพร
24 ชัยภัทร ตรีอุดม
25 ชัยรัตน์ สีบัวขาบ
26 ชื่นใจ วงศ์ฤทธิ์เดชากิจ
27 ชุณห์พิมาน เชษฐ์เมทินี
28 ชูเดช พันทวี
29 ชูศักดิ์ เพรสคอทท์
30 โชตินทร์ อรุโณทัย
31 โชไอซ์ ปาทาน
32 ญาณภัทร หลักเสลา
33 ณธาร ภูมิภาสภาคิน
34 ณัฎฐา มหัทธนา
35 ณัฐนันท์ แก่นเกษ
36 ณิชชา ธารธาราทอง
37 ดวงเดือน อุทาธรณ์
38 ตรีเนตร สาระพงษ์
39 ตะวัน บุญสงค์
40 ทรรศนี เชี่ยวอาชา
41 ทวีสิทธิ์ วงศ์ฤทธิ์เดชากิจ
42 ทองสืบ ประสาธน์สุวรรณ
43 ไทกร พลสุวรรณ
44 ธนเสฎฐ์ ตุ้มทอง
45 ธเนศ จิตรธิรา
46 ธรรมชาติ สีหนู
47 ธรรมยุทธ สุทธิวิชา
48 ธีรชา เดชาธีรนัน
49 นงนุช กัณหารัตน์
50 นภา นทีทอง
51 นรพันธ์ จันทร์หอม
52 นันทณัฏฐ์ เขียวสนั่น
53 นันทิชา สุขทวีทรัพย์
54 นิรันศักดิ์ บุญจันทร์
55 เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล
56 เนติหัทยา วิสิฐเนติกานต์
57 บรรพต งามกาญจนรัตน์
58 บุญธร อุปนันท์
59 บุญส่ง ชเลธร
60 บุรี ธรรมรักษ์
61 ประทีป นวลเศรษฐ
62 ประทีป อินแสง
63 ประพจน์ ศรีเทศ
64 ปรีดา วรินทรเวช
65 ปองจิต สร้อยแสง
66 ปัญญมน ชินธมนวัชร
67 ปิติพงศ์ เต็มเจริญ
68 ปิยะภร ไพรสนธิสัญญา
69 พงศ์พล สุขบัญชา
70 พรชัย เทพปัญญา
71 พรทิพย์ สารีโส
72 พรพรหม วิกิตเศรษฐ
73 พลศักดิ์ นนท์พละ
74 พัชรพงษ์ เพ็งอำไพ
75 พัฒนา สุภาวงศ์วณิช
76 พานี แหวนพรม
77 พิกุลทอง ดวงประสิทธิ์
78 พิเชษฐ์ ตรีวัชระชัย
79 พินิจ นิลรัตน์
80 พิมพ์ภินันท์ ไชยทิพย์
81 พูนศักดิ ไวสำรวจ
82 พูลไท ลวากร
83 ภัทชริยา กลางประพันธ์
84 ภัทริกา ปัญญา
85 ภูริวัฒน์ เพ็งอำไพ
86 มานะ มติธรรม
87 รจนา บูระวงษ์
88 รังสรรค์ จันต๊ะ
89 รัชนี ซ่อนนอก
90 รัชพล จูมทอง
91 รัฐกร ใจเย็น
92 ริญญารัตน์ แสงไสย
93 ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์
94 วณิชกานต์ ตันกาศ
95 วรภัทร วีรพัฒนคุปต์
96 วราเทพ ยศวงษ์
97 วราภรณ์ บูระวงษ์
98 วัชระ เพชรทอง
99 วัลลภ แจ้งจิต
100 วิชาญ นายสอง
101 วิเชียร เพ็ญสาริกาญจน์
102 วิทยา ชินบุตร
103 วิทยากร เชียงกูล
104 วิรศักดิ์ สมพันธ์
105 วิรุตม์ ศิริสวัสดิบุตร
106 วีนัตย์ แดงด้อมยุทธ
107 วีระยุทธ ลาสงยาง
108 ศรัณย์รัช รัตนพันธ์
109 ศิริพรวันวัก
110 เศวต ทินกูล
111 สมชัย ศรีสุทธิยากร
112 สมบูรณ์ ทองบุราณ
113 สมพงษ์ ดวงเพชรแสง
114 สมพจน์ ปิยะอุย
115 สมรวย สุวรรณภักดีจิต
116 สมศรี หาญอนันทสุข
117 สรนันท์ เสน่ห์
118 สรวิศทชากร สกุลโสภณ
119 สรีน หมายหยะ
120 สวาท ชูช่วยสุวรรณ
121 สันฐิติ เศวตศิลป์
122 สืบพงศ์ หงษ์ภักดี
123 สุทธิศักดิ์ ประศาสน์ครุการ
124 สุทิน เรือนงาม
125 สุนันทา ธรรมธีระ
126 สุริยา วิชัยผิน
127 สุวิชญ์ สุวดินทร์กูร
128 เสรีภาพ ศรีบุรี
129 อธิโรจน์ ธนาชัยอริยรัฐ
130 อนันญา โคกเสนา
131 อนุสรณ์ ธรรมใจ
132 อรวรรณ เชิญรุ่งโรจน์
133 อลงกต ไพโรจน์
134 อัครชัย วิชุวงษ์
135 อังคณา หลักเสลา
136 อุดม ทิพราช
137 อุไรวรรณ์ สิริวัฒนาถาวรชัย
138 เอกธนา บุบผาลิตร
139 เอกรินทร์ บุตรสมศรี
140 เอกศักดิ์ แดงเดช
141 เอกสิทธิ์ กุเวฬรัตน์
142 สัมพันธ์ หุ่นพยนต์
143 สุรัสวดี หุ่นพยนต์
144 สาวิก ปาลกะวงศ์
145 เสาวนีย์ มฤคพิทักษ์
146 มาลี พฤกษ์พงศาวลี
147 สุนทร ช่วยตระกูล
148 ประพนธ์ กัณฑ์ศรี
149 จิตกร แสงประทีป
150 ชัยวุฒิ อ้อยบำรุง
151 นิพนธ์ ฤทธิชัย
152 สันติชัย ชายเกตุ
153 ดัสกร ดวงใจ
154 ขัตติยาพร แซ่ซื่อ
155 ชินวัฒน์ ตั้งสุทธิจิต
156 พลภาขุน เศรษฐญาบดี
157 สุนทร ช่วยตระกูล
158 พงศา ชูแนม
159 พิเชฐ พัฒนโชติ

ข่าวล่าสุด

ดูทั้งหมด

อิ่มบุญ อิ่มใจ เก้า จิรายุ พร้อมครอบครัวและพ้องเพื่อน ทำบุญวันเกิด สุดอบอุ่น !!

ครบ 25 ปีบริบูรณ์ เมื่อวานนี้ พระเอกยิ้มหวาน เก้า จิรายุ ได้เคลียร์คิวว่างเพื่อฉลองวันเกิดอย่างเรียบง่าย ด้วยการวายสังฆทาน 9 ชุด ถวายเพล

ฉลามโหดโจมตีนักท่องเที่ยวใน อียิปต์ เด็กแขนขาด – ไกด์ขาขาด

เมื่อเร็วๆ นี้ เกิดเหตุสะเทือนขวัญฉลามโจมตีมนุษย์ในประเทศ อียิปต์ ที่บ้านพักตากอากาศริมฝั่งทะเลแดงในเมืองชาร์ม เอล-ชีค ทำให้เด็กชาวยูเครน

ทะลุ 45 ล้านคน! หมอธีระ เผยสถานการณ์ โควิด19 ทั่วโลก

โควิด19 — หมอธีระ รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Thira Woratanarat ถึงสถานการณ์โควิด19

ปังไม่หยุด !! กลัฟ – วอร์ ปล่อยเพลง “แฟนผมหาย” แรงทะลุล้านวิวเพียงข้ามคืน!!

กลัฟ – วอร์ มาถึงคิวของหนุ่มสายมุ้งมิ้งอย่าง กลัฟ-คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์ และ วอร์-วนรัตน์ รัศมีรัตน์ หนุ่มคู่สุดท้าย ในอัลบั้ม “Boyfriends”

ไอเดียดี! กระทงขนมปัง แฟนซีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ย่อยสลายตามธรรมชาติ

ไอเดียดี! ร้านพลอยนวลเบเกอรี่ ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง มีไอเดียสร้างสรรค์วันลอยกระทงโดยทำกระทงขนมปังสีสันสวยงาม

“บิ๊กป้อม” โต้ “สนธิ” ยันไม่มีปฏิวัติ ระบุเข้าถึงโซเชียลมากกว่าใคร!!

“บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีนายสนธิ ลิ้มทองกุล อดีตแกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย