ความปลอดภัยให้กับผู้รับเหมาติดตั้งป้ายโฆษณาใกล้สายไฟฟ้า | Bright News ปล่อยหมัด 25 มิ.ย.62

กฟน. จัดสัมมนาเสริมความรู้ “ความปลอดภัยให้กับผู้รับเหมาติดตั้งป้ายโฆษณาใกล้สายไฟฟ้า” ประจำปี 2562

การไฟฟ้านครหลวง เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของผู้รับเหมาที่ปฏิบัติงานใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง โดยที่ผ่านมา มีผู้รับเหมาติดตั้งป้ายโฆษณาที่ปฏิบัติงานบริเวณใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูงประสบอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เสี่ยงต่อการเสียชีวิตและทุพลภาพ กฟน. จึงได้จัดสัมมนาความปลอดภัยด้านไฟฟ้าให้กับผู้รับเหมาที่ติดตั้งป้ายใกล้สายไฟฟ้า ประจำปี 2562 ขึ้น โดยมีเป้าหมายให้ผู้รับเหมาติดตั้งป้ายโฆษณาในพื้นที่เขตจำหน่ายของ กฟน.ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และ นนทบุรี ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ถึงระบบการจ่ายไฟฟ้าของ กฟน. และอันตรายในการทำงานใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง การป้องกัน และการปฏิบัติงานใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง