การเมือง

เลือกตั้ง

ด่วน! กกต. ประสานมท. ระงับแผน เลือกตั้ง 2562

08 มกราคม 2562

กระทรวงมหาดไทย ส่งหนังสือด่วนแจ้งทะเบียนทุกอำเภอทั่วประเทศ ระงับแผนเตรียมการ เลือกตั้ง 2562 8 ม.ค. 2562 มีรายงานข่าวว่า กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (มท.) ส่งหนังสือด่วนที่สุด แจ้งไปยังนายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัด และนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร โดยมีเนื้อหาระบุว่า ตามหนังสือสำนักทะเบียนกลางด่วนที่สุด ที่ มท 0309.1/ว 481 ลงวันที่ 21 ธ.ค.61 สำนักทะเลียนกลางให้สำนักทะเบียนจังหวัดและสำนักทะเบียนกรุงเทพมหานคร แจ้งสำนักทะเบียนอำเภอ และสำนักทะเบียนท้องถิ่น เตรียมการเลือกตั้งส.ส.เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ปี 2562 ตามแผนงานการเลือกตั้งฯ ของสำนักงานคณะกรรมการการเล …

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ