สังคม

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน เพิ่มสิทธิลูกจ้างอื้อ

06 เมษายน 2562

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 7 แก้ไขเพิ่มสิทธิประโยชน์ลูกจ้าง กรณีนายจ้างไม่จ่ายเงินบอกเลิกจ้างโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า ให้เสียดอกเบี้ยร้อยละ15 ให้สิทธิลากิจธุระ 3 วันต่อปีโดยได้รับค่าจ้าง พร้อมสิทธิประโยชน์เพิ่มอีกหลายประเด็น เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 แก้ไขพระราชบัญญัติเดิม ซึ่งระบุว่า มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 26 ประกอบกับมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้ เพื่อยกระดับการคุ้มครองลูกจ้างให้เป็นไปตามมาตรฐานสา …

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ