กฟน. ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน การไฟฟ้านครหลวงด้วยความสุจริตและโปร่งใส

กฟน. ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน การไฟฟ้านครหลวงด้วยความสุจริตและโปร่งใส